Seria wydawnicza: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata

Seria wydawnicza "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata" powstała w związku z organizowanymi przez Sekcję Filozofii Przyrody od roku 1997 cyklicznymi konferencjami pod tym samym tytułem. Dotąd zorganizowano 14 konferencji, a treść wystąpień została opublikowana w 8 tomach serii wydawniczej oraz w numerach "Studia Philosophiae Christianae".

________________________________________________________________________________________

Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 1

red. A. Latawiec, A. Lemańska, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998, ss. 175


Ze spisu treści:

 • E. Kałuszyńska, Czyj obraz? Jaki świat?
 • K. Kloskowski, Uwarunkowania metodologiczno-historyczne naukowego obrazu świata
 • G. Bugajak, Naukowy obraz świata - mit czy wyzwanie?
 • M. Lubański, Fizykalne analogie w świecie
 • A. Latawiec, Świat z perspektywy symulacji
 • W. Krajewski, Naukowy obraz świata a filozofia. Wzajemne oddziaływanie
 • F. M. Rosiński, Światopogląd mitologiczny a naukowy
 • M. Tempczyk, Ontologiczne implikacje teorii chaosu
 • T. Michniowski, Matematyczne reprezentacje rzeczywistości w modelu relatywistycznym i kwantowomechanicznym
 • A. Lemańska, Kilka uwag o współczesnych obrazach świata
 • Głosy w dyskusji: H. Eilstein, J. A. Chmurzyński, S. Olszewski, S. Butryn

*
Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 2

red. A. Latawiec, K. Kloskowski, G. Bugajak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000, ss. 217


Ze spisu treści:

 • K. Kloskowski, Wiek XX stuleciem biologii. Reflaksje filozofa przyrody
 • J. Chmurzyński, Obraz człowieka - "być sobą" z perspektywy zwierzęcia i człowieka
 • W. Dyk, Życie jako wynik łamania symetrii
 • A. Papuziński, Społeczno-historyczne i filozoficzne uwarunkowania naukowego obrazu świata
 • A. Kiepas, Racjonalność i irracjonalność naukowych obrazów świata
 • Z. Wróblewski, Krytyka przyrodniczych obrazów świata w filozofii ekologicznej
 • J. Trąbka, Różnica między światopoglądem naukowym a gnozyjnym
 • Z. Hajduk, Metanaukowy walor tezy o niedookreśloności teorii przez dane doświadczenia; stanowisko L. Laudana
 • A. Motycka, Heurystyczna wartość niedookreślenia w nauce
 • W. Sztumski, Obraz świata w krzywym zwierciadle nauk przyrodniczych
 • S. Butryn, Uwagi do tekstu "Obraz świata w krzywym zwierciadle nauk przyrodniczych"
 • G. Bugajak, A. Latawiec, Nauka, filozofia i religia a obraz świata

 *
Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 3

red. G. Bugajak, A. Latawiec, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001, ss. 168


Ze spisu treści:

 • A. Motycka, Obraz świata a tak zwana zmiana naukowa
 • S. Butryn, Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata zjawisk kwantowych
 • S. Opara, Język a obraz świata
 • B. Kotowa, "Obrazy" świata, jego "wizje", a świat "sam w sobie"
 • A. Lemańska, Rola matematyki w tworzeniu obrazu świata
 • J. Trąbka, Niewydolność nauk w dochodzeniu do prawdy o naturze
 • S. Butryn, Czy gnoza może przezwyciężyć niewydolność nauki w dochodzeniu do prawdy o przyrodzie?
 • J. Trąbka, Uwagi do uwag S. Butryna
 • Z. Piątek, Kilka uwag o tym, jak filozofowie skłócili człowieka z przyrodą
 • J. Turek, Dlaczego Wszechświat jest tak duży, jaki jest?
 • J. Mączka, Determinizm a obraz świata. Analiza poglądów Joachima Metallmanna

*
Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 4

red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005, ss. 168


Ze spisu treści:

 • P. Zeidler, Czy wytwory pracy uczonych obrazują świat? Wątpliwości antyrealisty
 • J. Krokos, Czy antyrealizm?
 • P. Zeidler, Czy realizm?
 • Z. Liana, Koncepcja racjonalności retorycznej M. Polanyi'a a zagadnienie roli obrazów świata w nauce
 • S. Olszewski, Praktyczne podejście do kwantowego opisu układów materialnych złożonych z wielu cząstek i jego ograniczenia
 • Z. Jacyna-Onyszkiewicz, Filozoficzna zasada przyczynowosci a akazualność w fizyce kwantowej
 • S. Butryn, Czy immaterialny model rzeczywistości wyjaśnia akazualność zjawisk kwantowych?
 • Z. Jacyna-Onyszkiewicz, Odpowiedź na uwagi Stanisława Butryna
 • W. Kubiak, Bezwyjątkowość zasady całkowitej samowystarczalności fizycznej przyrody
 • J. Żyżyński, Materia i świadomość - istnienie jako forma matematyczności świata

*
Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 5-6

red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005, ss. 272


Ze spisu treści:

 • J. Kukowski, Czy tak zwany "nauńkowy obraz świata" jest zawsze naukowy"?
 • H. Cyrzan, Rola jezyka w kształtowaniu obrazu świata
 • R. Duda, Matematyczne paradygmaty poznawania świata
 • J. Mrozek, Jak matematyka kształtuje nasz obraz świata? (Analiza epistemologiczna)
 • T. Michniowski, Poznawcza rola modeli fizycznych
 • S. Zamecki, Atomistyczno-molekularna koncepcja Johna Daltona. W 200-lecie powstania
 • J. Łapiński, Celowość w dynamice przyrody. Obszary reinterpretacji
 • H. Korpikiewicz, Kosmiczne środowisko życia. Obraz zjawisk
 • J. Kopania, Współczesny kontekst bioetyczny idealizmu kartezjańskiego
 • M. Nowacka, Filozoficzne konteksty relacji lekarz - pacjent
 • M. Adamkiewicz, Wizje świata w świetle doświadczeń ludzi w stanie śmierci klinicznej
 • K. Polus-Rogalska, Mitologiczny a filozoficzny (starożytny) obraz powstania świata

 *
Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 7

red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 228


Ze spisu treści:

 • J. Pleszczyński, Światoobrazy "mocne" i "słabe"
 • J. Buczkowska, Rola języka w kształtowaniu się obrazu świata
 • M. Hetmański, Zawartość informacyjna modeli i metafor umysłu
 • W. Strawiński, Rudokcjonistyczny i emergentystyczny obraz świata
 • G. Bugajak, Filozofia przyrody a spór o status poznawczy teorii naukowych: Czy filozof przyrody może być realistą?
 • T. Obolevitch, Obrazy świata w perspektywie apofatyzmu: stałość czy zmienność?
 • K. Jodkowski, Epistemiczne układy odniesienia i "warunek Jodkowskiego"
 • S. Butryn, O naturze zasady nieoznaczoności Heisenberga i idei "Boga od zapychania dziur"
 • J. Zon, Milcząco przyjmowane twierdzenia w rozważaniach dotyczących związku zycia i pól elektromagnetycznych
 • J. Czerniawski, Leibniz a teoria względności
 • J. Kukowski, Ontologiczne problemy z procesami emisji, detekcji i propagacji promieni świetlnych na przełomie XIX i XX wieku
 • K. Turzyniecki, Koncepcje ontologiczne przyczyn sprawczych i ich wpływ na kształtowanie obrazów świata

 *
Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 8

red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 252


Ze spisu treści:

 • A. Lemańska, Wprowadzenie w problematykę początków Wszechświata i życia

Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata

 • K. A. Meissner, Grzegorz Wrochna, Początek Wszechświata – najwspanialszy eksperyment fizyczny
 • S. Wszołek, Ewolucyjna geneza praw przyrody. Przypuszczenie Charlesa S. Peirce’a
 • G. Szamocki, Rdz 1,1-2,3: Boża koncepcja świata, a nie naukowe wyjaśnienie jego powstania
 • A. Dańczak, Stworzenie – wielkość Boga w Jego samoograniczeniu
 • A. Świeżyński, Kategoria początku w ujęciu teologicznej nauki o stworzeniu i we współczesnej kosmologii. Próba porównania
 • P. M. Święcki, O potrzebie ontologii w dyskusjach nad początkiem wszechświata. Głos w dyskusji nad artykułem A. Świeżyńskiego „Kategoria początku w ujęciu teologicznej nauki o stworzeniu i we współczesnej kosmologii. Próba porównania”

Współczesne kontrowersje wokół początków życia

 • A. Latawiec, Teoretyczne i metateoretyczne założenia teoriach genezy życia
 • D. Sobczyńska, Macierzyństwo Ziemi. Od antropologii kulturowej do współczesnych teorii biogenezy
 • M. Wnuk, Kontrowersje wokół „krzemowych” początków życia
 • W. Ługowski, Filozoficzne podstawy teorii biogenezy: kontrowersje rzeczywiste i pozorne
 • J. Meller, Naturalny czy nienaturalny początek życia człowieka?
 • M. Machinek, Antropologia teologiczna wobec ewolucyjnej koncepcji filogenezy i ontogenezy człowieka
 • L. Kostro, Embriologia i teoria ewolucji dotycząca człowieka a antropologia biblijna. (Głos w dyskusji)
 • A. Dańczak, Spiritus Vivificans – Bóg współdziałający z twórczą naturą
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach