Ocena programowa PKA na kierunku Filozofia na WFCh

Informujemy, że w dniach 27-28 maja odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WFCh w związku z okresową oceną programową kierunku studiów Filozofia. Członkowie Zespołu Oceniającego spotkają się z władzami UKSW, WFCh i IF, pracownikami IF, studentami kierunku filozofia, przedstawicielami samorządu studentów, członkami Koła Naukowego Studentów Filozofii, Koła Naukowego Metafizyków i Radia Filozoficznego "Sed contra", przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, osobami odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe studentów, proces umiędzynarodowienia studiów, a także dokonają przeglądu bazy dydaktycznej i dokumentacji procesu dydaktycznego.

Raport samooceny kierunku Filozofia: DO POBRANIA

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: M. Zembrzuski, "Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii UKSW: Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 403. Zrealizowany w książce projekt „Filozofii intelektu” stanowi próbę pokazania roli pochodzącego od Arystotelesa odróżnienia intelektu możnościowego i czynnego w tekstach Akwinaty. Dla Tomasza dystynkcja ta dostarczała heurystycznych możliwości rozważania wielu zagadnień zarówno metafizycznych jak i teoriopoznawczych. Stanowiła jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach tychże dziedzin. Arystotelesowska dystynkcja wiązała się również ze zbiorem założeń i reguł, które były narzędziami wyjaśnienia ludzkiego poznania w jego ostatecznym, prawdziwościowym wymiarze. Książka do pobrania jest na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki.

Czasopismo IF WFCh ze wsparciem dla czasopism naukowych MNiSzW

Czasopismo naukowe redagowane w Instytucie Filozofii WFCh "Studia Philosophiae Christianae" zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Science - Philosophy - Theology. Dialogue areas and perspectives" (15-16.10.2019) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Science – Philosophy – Theology. Dialogue areas and perspectives” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 15-16 października 2019.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz uczestnictwa są dostępne na stronie: https://sites.google.com/view/sc-ph-th-conference/.

Erasmus+ courses in philosophy offered 2019/2020

 

English courses offered for arriving students

 / Oferta zajęć dla studentów przyjeżdżających /

 

ERASMUS+ English Courses 2019/2020

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Grzybowski "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce"

Ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii WFCh, ks. prof. UKSW dr. hab. Jacka Grzybowskiego pt. "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018.

W książce odnajdziemy analizy różnych płaszczyzn współczesnych fenomenów kulturowych. Autor przekonuje, że postępujące w naszym świecie odrzucenie Boga sprawia, iż zamroczeniu ulegają zarówno rozum jak i sumienie, a w konsekwencji w mroku zanurza się zachodnia kultura i polityka (w tym bastiony refleksji i mądrości: uniwersytety), prowadząc ostatecznie do zagubienia sensu życia tak wspólnego, jak i indywidualnego. Broniąc się przed tymi konsekwencjami albo „ratujemy się” popkulturowymi ersatzami wiary, albo popadamy w moc rozmaitych ideologii, zastępujących prawdziwą Światłość post-oświeceniowymi i nieco już kopcącymi kagankami. Autor, rzec można, bezlitośnie, bo rzeczowo i konsekwentnie demaskuje pozorność tych rozwiązań. Odsłania przy tym nie tylko ich dramatyczne skutki, ale przede wszystkim swoistą tragedię apostazji Zachodu, który zatracił w „nocy świata” źródła swej siły i żywotności. Odnowa jest możliwa, o ile odnajdziemy na nowo prawdziwą, wielką nadzieję, podtrzymującą życie człowieka. Tą nadzieją - dowodzi Benedykt XVI, bohater ostatniej części książki - może być tylko Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje "aż do końca".  (z recenzji dr hab. Michała Gierycza).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach