Katedra Metafizyki

Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek CEiBI (nr 23), pokój 202

 

 

Początki Katedry Metafizyki sięgają roku 1954, gdy została powołana do życia Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie. Na powstałym wówczas Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej utworzono m.in. Katedrę Ontologii i Logiki oraz Katedrę Filozofii Religii. W roku akad. 1956/57 przeprowadzono reorganizację katedr, która objęła również Katedrę Ontologii i Logiki, przemienioną wówczas na Katedrę Ontologii i Teodycei. Lata 1965/66 przyniosły kolejną reorganizację, w wyniku której z wyżej wymienionych katedr utworzono Specjalność Filozofii Bytu, Boga i Religii. W skład specjalności wchodziły wówczas dwie katedry: Katedra Filozofii Bytu (czyli dawna Katedra Ontologii) i Teodycei oraz Katedra Filozofii Religii. W 1972 r. z Katedry Filozofii Bytu i Teodycei utworzono dwie katedry: Katedrę Filozofii Bytu i Katedrę Filozofii Boga. W roku 1991 Katedrę Filozofii Boga i Katedrę Filozofii Religii połączono w jedną, tzn. w Katedrę Filozofii Boga i Religii. W 2019 r. utworzono oddzielnie istniejące: Katedrę Metafizyki i Katedrę Filozofii Kultury i Religii.

Główne kierunki badań specjalności: metafizyka klasyczna, a w jej ramach - filozofia Boga; metodologia metafizyki klasycznej; pozaklasyczne kierunki filozoficzne.

W ramach zainteresowań z zakresu metafizyki klasycznej szczególne znaczenie mają następujące problemy: jedność filozofii klasycznej, zwłaszcza relacja między metafizyką a filozofią Boga; różnorodne wersje metafizyki a konsekwencje filozofii klasycznej; chrześcijańskość filozofii w ogóle; krytyka filozofii klasycznej, począwszy od najwcześniejszych czasów do czasów współczesnych; zadania filozofii klasycznej; funkcja filozofii klasycznej w kulturze; metafizyka sensu życia; natura opisu w metafizyce klasycznej.

W ramach zainteresowań z zakresu metodologii metafizyki wyróżnić należy podejmowanie następujących problemów: problem roli intuicji intelektualnej w filozofii klasycznej, a szczególnie w metafizyce; problem struktury metafizyki klasycznej; problem relacji między filozofią klasyczną a naukami szczegółowymi; problem języka metafizyki klasycznej.

W ramach zagadnień z zakresu pozaklasycznych kierunków filozofii mieszczą się: filozofia Kartezjusza; filozofia I. Kanta; koncepcja filozofii F. Bacona; filozofia M. Heideggera; badania z zakresu filozofii kultury.

Na specjalności podejmuje się również badania nad: problemem monistycznych i pluralistycznych ujęć rzeczywistości w filozofii europejskiej; niemiecką fenomenologią religii; filozoficznymi źródłami współczesnego sekularyzmu; filozoficznym ateizmem; filozofią polską (głównie okresu XX-lecia międzywojennego) oraz filozofią sportu i medycyny.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach