dr Karolina Rozmarynowska

Instytut Filozofii

Katedra Etyki
 

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail: k.rozmarynowska@uksw.edu.pl    

 

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 2003–2008 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko
 • 2001–2006 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii

Magisterium

 • 2008  – magisterium z pedagogiki w zakresie pedagogiki społecznej na podstawie pracy: Wychowanie do odpowiedzialności jako element edukacji moralnej, napisanej pod kierunkiem dr Edyty Wolter
 • 2006 – magisterium z filozofii w zakresie etyki na podstawie pracy: Moralny wymiar odpowiedzialności za siebie w ujęciu Paula Ricoeura, napisanej pod kierunkiem prof. UKSW, dr hab. Ewy Podrez

Doktorat

 • 2011 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy doktorskiej: „Inność” jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie, napisanej pod kierunkiem prof. UKSW, dr hab. Ewy Podrez 

 

KARIERA ZAWODOWA

 

Praca zawodowa

 • od 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pełnione funkcje

 • 2008–2011 – sekretarz Instytutu Filozofii UKSW
 • od 2013 – pełnomocnik Dziekana ds. Promocji WFCh

 

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • etyka ogólna i społeczna
 • etyczny wymiar tożsamości podmiotu i jej związek z innością
 • etyka winy
 • etyczne aspekty czasu i pamięci
 • mądrość praktyczna i jej rola w etyce
 • etyczne implikacje performatywnej funkcji języka

Publikacje

Książki

 • Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Tadeusz Ślipko, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 (z E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński)
 • Tadeusz Ślipko, Ignatianum University Press, Krakow 2019 (z E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński)

 

Książki redagowane

 • Główne problemy współczesnej etyki, red. K. Dominik, D. Dzwonkowska, A. Waleszczyński, Warszawa, Episteme, Olecko 2008
 • Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński, Warszawa 2013

Artykuły

 • Doświadczenie siebie w ujęciu Paula Ricoeura, w: Główne Problemy Współczesnej Etyki, red. K. Dominik, D. Dzwonkowska, A. Waleszczyński, Episteme, Olecko 2008
 • The Experience of Self in the Philosophy of Paul Ricoeur, w: Current Issues in Contemporary Ethics, red. W. Hansen, A. Waleszczyński, Olecko 2008
 • Podmiotowość jako możność działania w ujęciu Paula Ricoeura, w: Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu, red. A. Pobojewska, Wydawnictwo AHE, Łódź 2011
 • Czas w perspektywie narracyjnej. Ricoeurowska idea czasu opowiadanego, w: Wymiary czasu, red. Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke, Tarnów 2012
 • Narracyjny charakter tożsamości osobowej i jej literackie źródła,w: W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze, nawiązania, inspiracje, red. Bogna Choińska, Słupsk 2012
 • Sytuacja graniczna jako moment doświadczenia siebie w ujęciu Karla Jaspersa, Studia Philosophiae Christianae 48(2012)3
 • Znaczenie innego w doświadczeniu wartości, Studia Philosophiae Christianae 48(2012)4
 • Multicultural Society and the Experience of the Alien, w: Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński, Warszawa 2013
 • Przeżycie winy jako moment samodoświadczenia, w: Etyka a zło, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, 77-84
 • The Ethical Dimension of Practical Wisdom, „Organon F” 22(2015)1, 34-52
 • Mądrość praktyczna jako zdolność do realizowania norm moralnych, w: Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej, red. P. Duchliński, T. Homa, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 109-119
 • Civil Disobedience and Its Ethical Meaning, „Roczniki Filozoficzne” 64(2016)2, 63-77
 • Podmiotowe źródła obywatelstwa, „Seminare” 39(2018)2, 35-44
 • Dlaczego słowa ranią. O istocie krzywdy językowej, „Ethos” 31(2018)2, 127-141
 • Performatywność języka a powinność moralna, „Studia Philosophiae Christianae” 54(2018)2, 129-146
 • Odpowiedzialność za słowa. Moralna ocena działania językowego, „Przegląd filozoficzny. Nowa seria”, 28(2019)1, 167-178
 • Practical Wisdom and Ethical Action, w: Practical Wisdom. Values and Interpretations, red. J. Higgs, Brill – Sense, Leiden – Boston 2019, 113-126

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z konferencji Hume dzisiaj, „Studia Philosophiae Christianae”
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Główne problemy współczesnej etyki, Studia Ecologiae et Bioethicae 6(2008)
 • Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)1

Kongresy, sympozja, konferencje - wgłoszone referaty

 • Odpowiedzialność – warunek konstytutywny podmiotowości? Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, APS, Warszawa 25.05.2007
 • Czas w perspektywie narracyjnej. Ricoeurowska idea czasu opowiadanego. Konferencja Wymiary czasu, UJPII, Kraków11-12.12.2009
 • Hermeneutyka Ricoeura w sporze o Cogito. Międzynarodowa konferencja Nienasycenie – między brakiem a nadmiarem, UKSW, Warszawa 18-19.06.2009
 • Doświadczenie siebie jako poświadczenie – Paul Ricoeur o sumieniu. Konferencja Paul Ricoeur – Filozofia Wszechstronna, UJ, Kraków 15-16.05.2010
 • Narracyjny charakter tożsamości osobowej i jej literackie źródła. Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu (filozofia po „zwrocie językowym”), Akademia Pomorska w Słupsku, Sopot 28-30.09.2011
 • Doświadczenie wartości etycznych w ujęciu Tischnera. Ogólnopolska konferencja naukowa Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich, UKSW, 19.03.2012
 • Doświadczenie obcego a społeczeństwo wielokulturowe. Międzynarodowa konferencja naukowa Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich, UKSW, 10.05.2012
 • Przeżycie winy jako moment samodoświadczenia. VII Ogólnopolskie Forum Etyczne Współczesne oblicza zła, UP, Kraków 27-29.06.2012
 • Mądrość praktyczna jako zdolność do realizowania norm moralnych. VIII Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Normy i zasady oraz ich pozycja w życiu indywidualnym i społecznym, Akademia Ignatianum, Kraków, 23.04.2013
 • Etyczny wymiar nieposłuszeństwa obywatelskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Social Ethics And Public Life. Axiological Foundations Of Interpersonal Relations, UKSW, 15.05.2013

 • Podmiotowe źródła obywatelstwa. Ogólnopolska konferencja naukowa Etyka obywatelska dziś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26.11.2013
 • Konflikty aksjologiczne a mądrość praktyczna. Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów, Akademia Ignatianum, Kraków 20.05.2014
 • Język etyki chrześcijańskiej. Definiowanie pojęć etycznych na przykładzie koncepcji ks. prof. Tadeusza Ślipki. Ogólnopolska konferencja naukowa 100-lecie niepodległości. Wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 23-24.10.2018
 • Performatywność pojęć etycznych. XI Polski Zjazd Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 9-14.09.2019

 

Organizacja konferencji

 • Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku (13.05.2009, UKSW)
 • Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce (19.03.2009, UKSW)
 • Pascal i Kant – opozycjoniści czy sprzymierzeńcy? (28.11.2008, UKSW)
 • Główne problemy współczesnej etyki (13.05.2008, UKSW)
 • Dziedzictwo współczesnej etyki - Hume dzisiaj (06.12.2006, UKSW)
 • Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich (19.03.2012, UKSW)
 • Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich (10.05.2012, UKSW)
 • VII Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Etyka chrześcijańska dzisiaj (13.12.2012, UKSW)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Social Ethics And Public Life. Axiological Foundations Of Interpersonal Relations (15.05.2013, UKSW)
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach