ks. dr Marek Porwolik

Instytut Filozofii

Katedra Logiki i Metodologii Nauk
 

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:   m.porwolik@uksw.edu.pl   

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

___________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1990-1995 - Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, matematyka
 • 1995-2000 - Papieska Akademia Teologiczna, Wydział Teologiczny, teologia
 • 2001-2003 - Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, teologia pastoralna
 • 2003-2005 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, filozofia

Magisterium

 • 1995 - matematyka, Twierdzenie Sierpińskiego - Erdösa, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • 2000 - teologia, Zbiory rozmyte a nazwy nieostre, Papieska Akademia Teologiczna, Wydział Teologiczny

Licencjat kanoniczny

 • 2003 - teologia,. Zbiory rozmyte a nazwy nieostre (odniesienie do języka filozoficzno-teologicznego), Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny

Doktorat

 • 2008 - filozofia, Ojca Bocheńskiego formalizacje koncepcji Boga jako pierwszej przyczyny sprawczej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

KARIERA ZAWODOWA 

Praca zawodowa

 • 2000-2003 - nauczyciel religii i matematyki, Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju
 • 2005-2008 - asystent, Katedra Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • od 2008 - adiunkt, Katedra Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pełnione funkcje

 • 2005-2013 - opiekun studentów I roku filozofii UKSW
 • 2006-2009 i od 2013 - sekretarz Rady Wydziału
 • 2007-2010 - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2009-2012 - członek Senatu UKSW
 • od 2012 - członek Rady Wydziału
 • od 2013 - opiekun studentów I i II roku filozofii UKSW (II stopień)
 • od 2014 – pełniący obowiązki kierownika Katedry Metodologii Nauk

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • 2008-2009 - Komitet Organizacyjno-Programowego Cyklu Konferencyjnego ArgDiaP 2008/9 (Argumentacja: krytyczne myślenie, dialog, perswazja)

Udział w programach badawczych

 • uczestnictwo od 2011r. w projekcie badawczym ”Sztuczna inteligencja i abstrakcyjna struktura bytu” w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej, Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • uczestnictwo od 2013 r., jako członek komitetu naukowego, w projekcie badawczym "CCFT Working Group - Dialogues between Scientific Culture, Philosophy and Theology" którego inicjatorem jest Centre for Logic, Epistemology and the History of Logic, State Univercity of Campinas, Brazil

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • zagadnienie formalizacji
 • podstawy matematyki
 • ogólna metodologia nauk
 • metodologia nauk teologicznych
 • sztuczna inteligencja

Publikacje

Artykuły

 • (wraz z M. Gizdoń) Analiza logiczna pojęcia śmierci w naukach medycznych, w: Filozofia a śmierć, red. M. Wójtowicz, W. Kania, FHU Kopalnia Skarbów, Katowice 2007, 264-275
 • Operacja konsekwencji a operacja domknięcia zbioru - przerzucane mosty, Studia Philosophiae Christianae 42(2007)1, 152-159
 • Ojca Bocheńskiego próba aksjomatyzacji teorii pierwszej przyczyny sprawczej, w: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, 163-182
 • Propozycja aksjomatyzacji koncepcji Absolutu jako pierwszej przyczyny sprawczej inspirowana formalizacjami O. Bocheńskiego, Studia Philosophiae Christianae 44(2008)1, 13-30
 • Formalizacje argumentu ex causa efficientis w wykonaniu o. Bocheńskiego, w: Logika i teologia, red. J. Piechowicz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, 26-39
 • (wraz z  J. Mulawka), Considerations on conceptual knowledge representation, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, edited by Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE Vol. 8008, 800804
 • Ojca Bocheńskiego formalizacje czwartej drogi św. Tomasza z Akwinu, Logos i Ethos, 31(2011)2, 109-130
 • The philosophical backgrounds of Formal Concept Analysis, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2012, edited by Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE Vol. 8454, 845428
 • Formalisation of the Argument Ex Causa Efficientis Presented by Fr. Bocheński, in: Logic in Theology, edited by B. Brożek, A. Olszewski, M. Hohol, Copernicus Center Press, Kraków 2013, 159-177
 • Józef Maria Bocheński’s logical analyses of Question I of St. Thomas Aquinas’ Summa Theologiae, Studies in East European Thought, 65(2013)1, 75–99
 • „Piąta droga” św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J.M. Bocheńskiego i  P. Weingartnera, Roczniki Filozoficzne 61(2013)3, 77-99
 • Józefa Marii Bocheńskiego analizy logiczne pierwszej kwestii Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, w: Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP, red. D. Łukasiewicz, R. Mordarski, Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii I Teologii”, Kraków 2014, s. 107-143

Recenzje

 • François Rivenc, Gabriel Sandu, Entre logique et langage, Studia Philosophiae Christianae, 49(2009)2, 300-303
 • Theodore Sider, Logic for Philosophy, Studia Philosophiae Christianae, 46(2010)2, 246-249
 • Jean-Pierre Declés, Brahim Djioua, Florence Le Priol, Logiqe et Langage: déduction naturelle, Studia Philosophiae Christianae, 46(2010)2, 243-246
 • Michał Piekarski, Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Studia Philosophiae Christianae, 51(2015)1, 165-171

Inne

 • Sprawozdanie z dyskusji do wykładu ks. dra hab. J. Dadaczyńskiego, w: VIII Kongres Teologów Polskich, Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 2012, 343-346

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • 23.03.2007, UŚ w Katowicach, Filozofia a śmierć, Analiza logiczna pojęcia śmierci w naukach medycznych, (wraz z M. Gizdoń)
 • 24-28.11.2009, UPJPII w Krakowie, Logika w teologii, Formalizacja dowodu ex causa efficientis w wykonaniu o. Bocheńskiego
 • 3.12.2010, UPJPII w Krakowie, Istnienie Boga. Teizm. Agnostycyzm. Ateizm, Ojca Bocheńskiego formalizacje czwartej drogi św. Tomasza z Akwinu
 • 23-29.05.2011, Politechnika Warszawska, IEEE-SPIE-PSP WILGA 2011 Symposium, Considerations on conceptual knowledge representation, (wraz z J. Mulawka)
 • 25-26.10.2011, UJ , 57 Konferencja Historii Logiki, Ojca Bocheńskiego formalizacje trzeciej drogi św. Tomasza z Akwinu
 • 28.05.-02.06.2012, Politechnika Warszawska, IEEE-SPIE-PSP WILGA 2012 Symposium, The philosophical backgrounds of Formal Concept Analysis
 • 17-21.09.2012, Gliwice-Katowice-Wisła, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Propozycja sformalizowanego opisu ciągłości istnienia
 • 18-20.10.2012, UKW w Bydgoszczy, Józef Maria Bocheński - między logiką a mądrością, Ojca Bocheńskiego formalizacje pierwszej kwestii Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu
 • 20.11.2012, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, IV Jesienna Konferencja Logiki: Logika w teologii, Piąta droga św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J. M. Bocheńskiego i P. Weingartnera
 • 21-23.03.2013, State University of Campinas, Brazil, 1st CLE Colloquium for Philosophy and History of Formal Sciences, J. M. Bocheński’s analysis of quinque viae (origin, role, continuations)
 • 24-27.03.2013, State University of Campinas, Brazil, X Seminário Nacional de História da Matemática (X SNHM – 10th Brazilian History of Mathematics Conference, The axiomatization of the conception of the Absolute according to Fr. Bocheński
 • 26.05.-02.06. 2013, Politechnika Warszawska, XXXII-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2013, An Examination of Classical Theodicy Using Formal Concept Analysis, (wraz z P. Orzeszek)
 • 22-23.10.2013, UJ, 59 Konferencja Historii Logiki, J. M. Bocheńskiego analizy formalne quinque viae z roku 1953
 • 14-15.02.2014, UKSW, Seminar. Relational Extensions of Gödel’s  Argument, On Some Formal Descriptions of Genidentity. Remarks to  theories of Zdzisław Augustynek
 • 21-22.10.2014, UJ, 60 Konferencja Historii Logiki, Zdzisława Augustynka aksjomatyczne ujęcia genidentyczności -– porównanie systemów
 • 31.01.2015, Politechnika Warszawska, XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2015, On the auxiliary role of the computer implementation of the components of a set in the axiomatization of some theories, (wraz z J. Mulawka, P. Bogdan)
 • 26-28.03.2015, Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia, Formal Methods and Science in Philosophy, Laurent Larouche’s and Eugeniusz Żabski’s Axiomatic Definitions of Genidentity
 • 03-08.08.2015, University of Helsinki, Finland, 15th Congress on Logic, Methodology, and Philosophy of Science ,On some unknown ideas by Sobocinski: comments on philosophical applications of Lesniewski’s systems (wraz z K. Świętorzecka)
 • 15-19.09.2015, UAM, Poznań, X Polski Zjazd Filozoficzny, Z filozoficznych zastosowań mereologii. B. Sobocińskiego szkic koncepcji totum reale (wraz z K. Świętorzecka)
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach