Publikacje książkowe pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii

inne publikacje - zobacz strony poszczególnych pracowników i sekcji IF

  2019                                                                                                    

 • G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska, A. Świeżyński, Kazimierz Kloskowski (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 3), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska, A. Świeżyński, Kazimierz Kloskowski (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 3), Ignatianum University Press, Kraków 2019.

 • A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 1), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 1), Ignatianum University Press, Kraków 2019.

 • E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński, K. Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 9), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński, K. Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 9), Ignatianum University Press, Kraków 2019.

 • R. Moń, S. Tondel, J. Krokos, A. Waleszczyński, Tadeusz Styczeń, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 8), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / R. Moń, S. Tondel, J. Krokos, A. Waleszczyński, Tadeusz Styczeń, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 8), Ignatianum University Press, Kraków 2019.

 • J. Sochoń, M. Bała, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak, Zofia Józefa Zdybicka, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 13), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / J. Sochoń, M. Bała, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak, Zofia Józefa Zdybicka, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 13), Ignatianum University Press, Kraków 2019.

 • P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019

 • Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński, Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

 • Witold Płotka, Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla, Liberi Libri, Warszawa 2019

 • Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019

  2018                                                                                                    

 • Jacek Grzybowski, Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018

 • Tomasz Sutton "De esse et essentia", tłum. Piotr Kordula, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, t. 1, red. M. Zembrzuski, Wydawnictwo von boroviecky, Warszawa 2018
 • Dawid Lipski, Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii – Wydawnictwo Campidoglio, Londyn-Warszawa 2018

  2017                                                                                                    

 • Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, ss. 271

 • Jan Sochoń, Mowa wewnętrzna, Sens życia duchowego, Teologia Polityczna, Warszawa 2017

 • Jacek Grzybowski, Franciszek Longchamps de Bérier (red.), Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2017

 • Paweł Mazanka, Wanda Zagórska i in. (red.), Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

  2016                                                                                                    

 • Robert Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016
 • Jacek Grzybowski, Jan Sochoń (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 7: Józefa Sadzika filozofia znaków czasu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

 • Paweł Mazanka, Irena Grochowska (red.), Szczęśliwe małżeństwo i rodzina, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016
 • Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Liber Libri, Warszawa 2016

 • Jarosław Janowski, Zagadnienia istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych, Liber Libri, Warszawa 2016

 • Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016

 • Jurata Bogna Serafińska, Logos i mit. Mit i logos, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2016

 • Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liber Libri, Warszawa 2016

 • Jan Sochoń, Człowiek i twórczość, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016

 • Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia, Wydawnictwo Teologii Politycznej, Warszawa 2016

 • Artur Andrzejuk, Modlitwy Gertrudy Mieszkówny, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2016

 • Mirosław Pamrów, Michał Krajski (red.), Miłosierdzie - wyzwanie rzucone teologii i filozofii, Agencja SGK, Warszawa 2016

 • Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016

  2015                                                                                                    

 • Gödel’s Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, red. K. Świętorzecka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015

 • Sabina Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

 • Adam Świeżyński, Evolutionary Concept of Human Death, Amazon Digital Services LCC 2015

 • Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM - Ignatianum, Kraków 2015
 • Dawid Lipski, Opera philosophorum medii aevi, t. 15: Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

 • Maciej Bała, I cannot help but wonder. Introduction to philosophy, Amazon Digital Services LCC 2015

 • Karolina Rozmarynowska, Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

 • Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Opera philosophorum medii aevi, t. 14: Z metodologii historii filozofii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

 • Jacek Grzybowski, Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri. The Divine Comedy as a medieval vision of the universe, Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, Peter Lang 2015

 • Marcin Napadło, Pytanie o Boga... Filozofia religii Paula Tillicha (seria: Filozofia i Religia), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2015

 • Michał Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015

  2014                                                                                                    

 • Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność, Liber Libri, Warszawa 2014

 • Sabina Zalewska, Relations and marriage bond in the empty nest syndrome, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 6, red. J. Sochoń, J. Grzybowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

 • G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, J. Tomczyk, God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

 • Michał Piekarski, Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 9.3: Tomasz z Akwinu – Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

 • Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 9.4: Tomasz z Akwinu – Listy, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

 • Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków, red. W. Kamińska, P. Mroczkiewicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

 • Wanda Kamińska, Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

  2013                                                                                                    

 • Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013
 • Danuta Ługowska, Zasada Trójzgodności. Analiza kontekstowa treści pojęcia jedności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Robert Piłat, Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013

 • Opera Philosophorum Medii Aevii, t. 13, Tomasz z Akwinu - Komentarz "O pamięci i przypominaniu", przekład i opracowanie Michał Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013

 • Adam Cebula, Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2013

 • Magdalena Płotka, Opera Philosophorum Medii Aevi, tom 12: Metafizyka i Semantyka. Filozofia Jana Wersora, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Andrzej Waleszczyński, Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje, Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej, Warszawa 2013
 • Jan Sochoń, Wizerunek, Fundacja Światła literatury, Gdańsk 2013
 • Jan Sochoń, Nieme współcierpienie. Solilokwium pasyjne, Hlondianum, Poznań 2013
 • Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, A. Waleszczyński, K. Rozmarynowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013

 • Jan Krokos, Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas's Theory of Conscience; Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions - Volume 7. Peter Lang 2013

 • Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013

  2012                                                                                                    

 • Janina Buczkowska, O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji poznawczych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Adam Świeżyński, Ontology of miracle. Supernaturality, God's action and system approach towards the ontology of miracle, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Adam Świeżyński, Epistemology of miracle. Scientific inexplicability, religious sense and system approach towards the epistemology of miracle, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Adam Świeżyński, Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Jan Sochoń, Poszukiwanie literatury, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, red. T. Klimski, I. Andrzejuk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, red. J. Grzybowski, Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien 2012
 • Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. M. Bała. S. Dziekoński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Artur Andrzejuk, Metafizyka obecności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, t. 11: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentego, red. A. Andrzejuk, T. Klimski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012

  2011                                                                                                    

 • Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 20, red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Marta Wiszniowska-Majchrzyk, Studies in 20th century literary/cultural Britain, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Ryszard Moń, Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Dariusz Piętka, Prawda i fałsz w filozofii języka Platona, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2011
 • Jan Sochoń, Widzimy tylko znaki. O wierze chrześcijańskiej, Wydawnctwo WAM, Kraków 2011
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, t. 10: Mieczysław Gogacz, Historia filozofii. W poszukiwaniu realizmu, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydwnictwo UKSW 2011
 • Prawa człowieka i świat wartości, red. R. Moń, A. Kobyliński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, t. 9, fasc. 1, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, t. 9, fasc. 2, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011

  2010                                                                                                    

 • Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata, tom 8: Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata i życia, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, red. J. Meller, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk, Między ewolucją a stworzeniem. Materiały dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2010
 • Marek Maciejczak, Intencjonalność i znaczenie językowe, Wydzwnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Gertuda Mieszkówna i jej modlitwy, red. B. Listkowska, A. Andrzejuk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Jarosław Kukowski, Filozofia w fizyce, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Edward Nieznański, Kordula Świętorzecka, Roman Tomanek, U podstaw analizy filozoficznego dyskursu, Wydawnictwo UKSW 2010

  2009                                                                                                    

 • Philosophy of Nature Today, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • The Need for Practicing of Classical Metaphysics, red. P. Mazanka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Adam Świeżyński, The Philosophy of Human Death. An Evolutionary Approach, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Ethics in Public Life, red. R. Moń, E. Podrez, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Maciej Bała, Janina Jeziorska, Sabina Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Jacek Grzybowski, Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009
 • Edward Nieznański, Elementy filozofii teoretycznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009 (wyd. II)
 • Sławomir Szczyrba, Problem relacji religijnej. Próba oceny przydatności dialogiki Martina Bubera dla naświetlenia współczesnej tendencji sekularystycznej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009
 • Sylwia Zawadzka, Jan Jakub Rousseau, Łośgraf, Warszawa 2009
 • Paweł Mazanka, Filozofia F. Nietzschego a współczesny sekularyzm, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Etyczne wymiary praw człowieka, red. R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 19. red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 5, red. J. Sochoń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa
 • Swoistość człowieka? Rozumność, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009

* * *

wcześniejsze publikacje książkowe i inne publikacje - zobacz strony poszczególnych pracowników i sekcji IF

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach