Badania naukowe

 

Tematy badań naukowych zrealizowanych w roku 2018 przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii:

 • Matematyka a rzeczywistość przyrodnicza
 • Polityka - kultura - religia. Prawomocność ostatecznych uzasadnień w debacie publicznej
 • Status radości w średniowiecznej myśli filozoficznej i teologicznej: św. Tomasz z Akwinu
 • Możliwość wykorzystania wyników badań nad efektem Knobe'a dla uzasadnienia tez realizmu i nonnaturalizmu etycznego
 • Historia i filozofia badań nad genezą życia
 • Miejsce i rola własności transcendentalnych w filozoficznym ujęciu istoty Boga u św. Tomasza z Akwinu
 • Estetyczne aspekty stosowania pigułki aborcyjnej RU-486
 • Nieśmiertelność duszy ludzkiej u Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota
 • Fenomenologia solidarności: podstawowe pojęcia, zakres problematyki i kontekst historyczny
 • Materia i duch
 • Problemy z pogranicza nauki i filozofii – część II
 • Postkomunizm, liberalizm i solidarność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku
 • Język i poznanie
 • Z zagadnień pragmatyki logiki klasycznej. Lokalna normatywność logiki klasycznej i pragmatyczna wartość rozumowań kołowych w wybranych koncepcjach argumentacji
 • Historyczne, polityczne i etyczne aspekty współczesnych konfliktów militarnych i niemilitarnych

*

Tematy badań naukowych zrealizowanych w roku 2017 przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii:

 • Zagadnienie istnienia (esse) w komentarzu Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza
 • Problematyka jedności ciała i duszy w czternastowiecznych i komentarzach do De anima
 • Natura i funkcje rozpoznawania wzorców w kontekście tworzenia reguł działania
 • Eksperyment myślowy jako narzędzie argumentacji w dyskusjach na temat tożsamości osobowej
 • Metateoria systemów zmienności przekonań na gruncie modalnej wersji logiki LCG. Aksjomatyki i interpretacje
 • Konstytucja podmiotu działania
 • Polityka -  kultura – religia. Prawomocność ostatecznych uzasadnień w debacie publicznej
 • Nowe sformułowanie paradoksów Zenona z Elei w świetle współczesnych badań lingwistycznych nad starożytnym językiem greckim
 • Problem filozoficznego ujęcia istoty Boga w «Summa Theologiae» św. Tomasza z Akwinu
 • Materia i duch
 • Problemy z pogranicza nauki i filozofii - część I
 • Genidentyczność mereologiczna i jej sformalizowane ujęcia
 • Wpływ współczesnych form mowy magicznej na interpretację norm moralnych
 • Rozumienie moralności z perspektywy nauk ewolucyjnych
 • Sposób uzasadniania tez w metafizyce klasycznej
 • Wpływ aktów mowy na kształtowanie się podmiotów moralnych
 • Historia i filozofia badań nad genezą życia
 • Sumienie jako zwornik antropologii Wojtyły i Stycznia

*

Tematy badań naukowych zrealizowanych w roku 2016 przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii:

 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Część II: Niepublikowana korespondencja filozoficzno-logiczna I. M. Bocheńskiego i J. Salamuchy
 • Struktura bytu w «Summa contra gentiles» św. Tomasza z Akwinu
 • Rola i znaczenie cnót politycznych we współczesnych debatach obywatelskich
 • Przyrodnicza i filozoficzna problematyka genezy życia
 • Preferencje i wartości
 • Problem poznania w nauce i filozofii
 • Źródła powinności działania w kontekście rozumienia moralności
 • Język i poznanie. Poznawcze elementy komunikacji językowej
 • Konkluzywność wnioskowań przez analogię
 • Polityka – kultura – religia. Prawomocność ostatecznych uzasadnień w debacie publicznej
 • Epistemologiczno-etyczna analiza efektu Knobe’a
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Problematyka filozoficzna w «De daemonibus» (De mało, q. 16) Tomasza z Akwinu
 • Spór z inferencjalizmem o charakter myślenia i działania

*

Tematy badań naukowych zrealizowanych w roku 2015 przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii:

 • Filozofia przyrody a współczesne problemy nauk przyrodniczych
 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Niepublikowane pisma filozoficzno-logiczne o. J. M. Bocheńskiego
 • Zwrot teologiczny fenomenologii francuskiej
 • Religijne i laickie uprawomocnienia postaw obywatelskich, politycznych i kulturowych. Studium historyczno-hermeneutyczne
 • Tomaszowa koncepcja «esse» w Komentarzu do «Liber de causis» - Źródła sporu o rozumienie istnienia na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku
 • Tłumaczenie i opracowanie traktatu «Adversus Hermogenem» Tertuliana
 • O. F. Bednarskiego «Dedukcja generalnych norm moralnych z prawa naturalnego». Analiza krytyczna
 • Racjonalność poznania intuicyjnego w filozofii Platona i Arystotelesa
 • Sposób uzasadniania tez w metafizyce klasycznej
 • Rola języka norm i wartości w kształtowaniu się tożsamości moralnej
 • Problematyka cnót w Quaestiones disputate de virtutibus Tomasza z Akwinu i jej kontynuacja w XV i XVI wiecznej etyce polskiej
 • Jana Burydana komentarz do «Etyki nikomachejskiej»
 • Metodologia badań fenomenologicznych
 • Czy działania mogą być normatywne?
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Tomasza z Akwinu koncepcja umysłu – między Arystotelesem a Augustynem
 • Nauczanie etyki na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Analiza pojęcia części w tekstach Gottfrieda Wilhelma Leibniza
 • Filozofia F. Nietzschego w interpretacji Y. Ledure’a
 • Wykorzystanie performatywnej funkcji języka w dyskursie publicznym na przykładzie sporu o legalizację związków partnerskich
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach