Aplikacje naszej filozofii, czyli od myślenia do działania

Niektóre praktyczne zastosowania wyników badań naukowych i prac z zakresu filozofii

 

Elementarz metafizyki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców edukacji domowej

Program zajęć edukacyjnych wprowadzających w kluczowe pojęcia metafizyki klasycznej, ukierunkowany był na kształcenie w zakresie narzędzi do opisu rzeczywistości. Propedeutyczny charakter dyskursu umożliwia dobre przygotowanie odbiorców do własnych lektur filozoficznych i teologicznych. Odpowiada na kluczowe pytanie dla przygotowujących się do roli prowadzących domową edukację rodziców: jak odróżniać realistyczny opis świata od tekstów naznaczonych idealizmem. Znajomość języka metafizyki klasycznej, którym posługiwał się św. Tomasz z Akwinu – mistrz sztuki myślenia – jest też narzędziem argumentacji wobec fikcyjnego obrazu Boga, człowieka i przyrody. Program jest adresowany do rodziców, nauczycieli i wychowawców edukacji domowej (na różnych etapach pracy z dziećmi), i został aplikowany w ramach programu wspierania kompetencji prowadzących edukację domową, dla których nie jest dostępny system doskonalenia i kształcenia ustawicznego nauczycieli oświaty publicznej. Stanowi on innowacyjną pomoc dla osób podejmujących edukację dzieci i młodzieży w ramach edukacji domowej (np. osoby niepełnosprawne).

Elementy programu zajęć „Odkrywcy wiedzy” dla dzieci z klas 5-6

Produkt jest elementem autorskiego programu twórczych zajęć dla dzieci. Najważniejszym zadaniem „Akademii Twórczego Rozwoju” jest spowodowanie, aby dzieci polubiły myślenie i nie bały się stawać nawet przed najtrudniejszymi wyzwaniami i pytaniami. W trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pamięć wykorzystując różne nowoczesne techniki, usprawniają intelekt w działaniu, zdobywają wiedzę z poprzez eksperymenty i doświadczenia. Przez ćwiczenia autoprezentacyjne dzieci zmniejszają poziom stresu podczas wystąpień ustnych. Dzieci poprawiają swoje tempo czytania i tworzą efektywne notatki w postaci map pamięciowych. Uczestniczą także w krótkich projekcjach filmów oraz zajęciach plastycznych i relaksacyjnych. Efektem uczestnictwa w kursie jest lepsze, bezstresowe przyswajanie wiedzy.Kurs z wykorzystaniem programu odbywał się w roku szkolnym 2015-2016 oraz 2016-2017.

Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie / Philosophy at the Polish University Abroad

Pierwsze opracowanie na temat wykładania filozofii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Paryżu i Londynie (PUNO) w latach 1939-2009 wraz z opracowaniem sylwetek wykładowców – w wielu wypadkach po raz pierwszy, w języku polskim i angielskim. Początki Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie sięgają roku 1939, kiedy to po klęsce wrześniowej części elit polskich udało się przedostać do Francji. Uniwersytet ten działał kilka miesięcy – do klęski Francji w 1940 roku, po czym zawiesił działalność, a większość wykładowców ewakuowała się na Wyspy Brytyjskie, gdzie polskie ośrodki dydaktyczno-naukowe zaczęły powstawać już od 1940 roku. Z nich z czasem powołano Polski Uniwersytet na Obczyźnie, kontynuujący prace naukowe i dydaktykę akademicką w środowisku polskim. Opracowanie obejmuje osiemnaście części, które wprowadzają zarówno w ogólną problematykę filozoficzną, jak i omawiają poszczególne sylwetki najważniejszych myślicieli związanych z PUNO. Opracowanie zostało przygotowane dla PUNO jako materiał dokumentacyjny i stanowi źródło informacji na temat historii Uniwersytetu, a zarazem materiał o charakterze promocyjnym wykorzystywany w bieżącej działalności wspomnianej instytucji.

Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny - transliteracja

Wybrane modlitwy z Modlitwenika Gertrudy Mieszkówny (XI wiek) w transliteracji Artura Andrzejuka wykorzystano jako tekst pieśni, do których skomponowano muzykę, czyniąc z nich pieśni pokutne wykonywane przez dr Dorotę Całek na płycie: M. Sawa, P. Łukaszewski, P. Tabakiernik, R. Twardowski, M. T. Łukaszewski, D. Całek (soprano), M. Kruzel-Sosnowska (organ), LUCTUS (ŻAŁOŚĆ), wyd. Acte Préalable (AP0378; pierwsze nagranie światowe – World Premiere Recording), DDD-TT: 51'19" Copyright (R)2016. W książeczce do płyty zamieszono polskie tłumaczenia tekstów wykonywanych na płycie modlitw Gertrudy Mieszkówny w przekładzie Artura Andrzejuka. Jest to pierwsze wykorzystanie wspomnianych tekstów jako tekstów pieśni religijnych i zarazem pierwsza twórcza ich adaptacja do wykonania głosowego. Wykorzystanie tekstów oryginalnych Modlitewnika w opracowanej transliteracji oraz ich tłumaczeń do opracowania utworów muzycznych i wydanie ich na płycie w postaci zapisu muzycznego i graficznego stanowi promocję polskiej średniowiecznej twórczości religijnej oraz okazję do jej szerokiego (światowego) rozpowszechnienia.

Program edukacyjno-popularyzatorski pt. Wiara i rozum

Program edukacyjno-popularyzatorski „Wiara i rozum” jest propozycją pogłębienia wiedzy na temat zagadnień sytuujących się na styku filozofii i teologii, który nawiązuje do poglądów wybitnych postaci z historii i współczesności, m.in.: św. Tomasz z Akwinu, św. Jan od Krzyża, o. Jacek Woroniecki czy Mieczysław Gogacz. W ramach programu realizowane są wykłady, które mają na celu uświadomienie, jakie usprawnienia umysłu są istotne, w jaki sposób chronić intelekt przed współczesnymi błędami oraz co należy czynić, aby zwiększać obszar podejmowania wolnych i dobrych decyzji. Program skierowany jest do studentów, katechetów, rodziców, i innych osób zainteresowanych poszukiwaniem prawdy swojego istnienia oraz pragnących zdobyć elementy uniwersalnej wiedzy, które pozwolą mu lepiej rozumieć samego siebie i coraz pełniej realizować się w codziennym życiu. Program zawiera oryginalne elementy ujęcia zagadnień z zakresu filozofii i teologii, m.in.: koncepcji poznania ludzkiego, aksjologii i moralności, antropologii. Ponadto jest ukierunkowany na ukazanie aktualności i praktyczności wypracowanych w ramach filozofii i teologii rozwiązań natury poznawczej i etycznej. Program został zaaplikowany jako element działalności kulturalnej i jest realizowany w formie cyklicznych spotkań w formie wykładów i prelekcji.

Program konsultacji metodologicznych w ramach projektu Animacja aktywności edukacyjno-wychowawczej rodziców adresowanego do dla rodziców i prowadzących zajęcia dla uczniów edukacji domowej oraz zainteresowanych jej podjęciem

Program konsultacji indywidualnych i konwersacji w małych grupach przygotowany w ramach programu FIO (projekt Animacja aktywności edukacyjno-wychowawczej rodziców), które umożliwiły przystępne wprowadzenie beneficjentów w problematykę i metodologię nauk filozoficznych. Konsultacje poprzez swój partykularny i specyficzny przedmiot odniesienia (kształtowanie narzędzi formacji intelektualnej w warunkach edukacji domowej), miały wybitnie praktyczny charakter, co odzwierciedla główna część bloku konsultacji, jaką jest wykorzystanie i praktyczne zastosowanie wniosków edukacji filozoficznej dla edukacji domowej. Oddziaływanie treści ma dwojaki charakter, gdyż są one wykorzystane zarówno w procesie programowania edukacji uczniów, jak również w samokształceniu i podnoszeniu kompetencji merytorycznych i metodycznych dorosłych prowadzących zajęcia edukacji domowej, dla których nie jest dostępny system doskonalenia i kształcenia ustawicznego nauczycieli oświaty publicznej. Efektem konsultacji jest ukształtowanie zespołów edukatorów współpracujących z Fundacją Dobrej Edukacji, jak również opracowanie i wydanie publikacji z serii Biblioteki Fundacji Maximilianum, w tym Zeszytów Edukacji Domowej.

Program kursu pedagogiki katolickiej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

Program jest skierowany do rodziców, którzy pragną wiedzieć, jak wychować dziecko na wolnego, prawego i odważnego człowieka, jak wychować dziecko, aby oparło się rozmaitym formom deprawacji i zniewolenia, a także, jak można stać się lepszym ojcem i matką. Ponadto program adresowany jest do nauczycieli i wychowawców (na różnych etapach pracy z dziećmi), którzy chcą wspomóc dziecko, aby nie zatraciło swej wartości i indywidualności. Zamierzeniem programu jest pomoc wszystkim, którzy chcą być lepszymi rodzicami i nauczycielami. Treść programu nawiązuje do klasycznego rozumienie rzeczywistości, podstaw realistycznej filozofii i etyki, prawd wiary chrześcijańskiej oraz jest ukierunkowana na rozpoznawanie współczesnych zagrożeń moralnych. Program zawiera oryginalne ujęcie zagadnień aksjologicznych, m.in. zagadnienia wolności człowieka, prawdy, sumienia, dobra. Program został zaaplikowany w ramach działalności edukacyjnej i jest realizowany w formie cyklów zajęć wykładowo-warsztatowych dla grup nauczycieli i rodziców zainteresowanych wspomniana problematyką.

Zbiór ćwiczeń z logiki dla alumnów seminarium duchownego

Zbiór przeznaczony jest dla słuchaczy I roku teologii, studiujących w Wyższych Seminariach Duchownych. Poszczególne części zbioru student pobiera w formie elektronicznej jako uzupełnienie odpowiedniej części wykładu z logiki. Ponieważ program studiów nie przewiduje ćwiczeń z tego przedmiotu, zbiór jest istotnym uzupełnieniem przekazywanej w czasie wykładu treści, prezentując praktyczne zastosowanie reguł logiki w analizie wypowiedzi. Zadania dotyczą głównych tematów przewidzianych w programie przedmiotu: logiki nazw (kwadrat logiczny, klasyczny rachunek nazw, wieloznaczność i definicja) i logiki zdań (klasyczny rachunek zdań). Zbiór zawiera zadania do samodzielnego wykonania przez studenta i klucz obejmujący procedurę rozwiązania wraz z odpowiedzią. Typy zadań są zgodne z umieszczanymi w różnych zbiorach, a ich treść jest oryginalna. Materiały wykorzystywane są w każdym roku akademickim przez kolejne roczniki studentów. Ponadto ćwiczenia mają zastosowanie w przygotowaniu formacyjnym alumnów seminarium jako uzupełnienie procesu formacji intelektualnej kandydatów do kapłaństwa.

Zestaw ćwiczeń dydaktycznych do zajęć z filozofii Boga

Stworzenie zestawu ćwiczeń aktywizujących dla studentów teologii w seminarium duchownym do wykorzystania w ramach prowadzenia zajęć z filozofii Boga, a zwłaszcza tematów dotyczących zagadnień związanych z dyskusją pomiędzy stanowiskiem ateistycznym i teistycznym. Tematyka ateizmu omawiana corocznie w ramach wykładów z filozofii Boga została wzbogacona przez zestaw ćwiczeń, który nie tylko jest uzupełnieniem wykładu, ale ma pobudzać uczestników to własnego, twórczego i krytycznego myślenia. Zestaw ćwiczeń umożliwia alumnom seminarium duchownego indywidualną pracę nad zagadnieniami z zakresu filozofii Boga i w ten sposób stanowi uzupełnienie dotychczas realizowanego programu studiów filozoficzno-teologicznych. Zestaw ćwiczeń jest wykorzystywany corocznie, począwszy od roku 2013.

Zestaw ćwiczeń z metodyki pracy naukowej dla studentów teologii

Podczas zajęć z metodyki pracy naukowej studenci otrzymują szereg informacji i wskazówek dotyczących przygotowania tekstu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy dyplomowej. Przygotowane ćwiczenia wprowadzają elementy praktycznego wykorzystania tych informacji w zakresie formułowania celu i tematu pracy, konstruowania planu, poszukiwania publikacji, sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji, opracowania dokumentacji pracy i formułowania elementów tekstu. Podczas zajęć i przy wykonywaniu zadań zleconych jako prace domowe studenci zachęcani są tworzenia elementów pracy (przy czym istotna jest forma, treść może być nawet zabawowa), budują własne zestawy słów kluczowych w znanych sobie dziedzinach wiedzy (niekoniecznie związanych ze studiami), we fragmentach autentycznych prac wskazują błędy i poprawiają je, korzystając z różnych publikacji, także obcojęzycznych, uczą się odczytywać i formułować opisy bibliograficzne według różnych schematów. Ćwiczenia są podczas realizacji przedmiotu „Metodyka pracy naukowej" przez studentów teologii, obejmującego 20 godzin dydaktycznych, częściowo podczas zajęć, częściowo jako prace domowe.