Kierunki badań SE

 • Współczesna etyka francuska i brytyjska. Zagadnienie normatywności, etyczne wymiary praw człowieka, hermeneutyka, zagadnienie podmiotowości
 • Filozofia moralna brytyjskiego Oświecenia
 • Aksjologiczne i normatywne podstawy kompromisu. Nowe formy więzi międzyludzkich we współczesnej prozie polskiej, ich analiza  filozoficzna i etyczna
 • Inność jako kategoria etyczna, narracyjna wersja tożsamości
 • Problematyka samotności i osamotnienia w związkach małżeńskich i rodzicielskich - zagadnienia z zakresu dydaktyki, nauczania permanentnego i pedeutologii
 • Etyka życia publicznego. Odpowiedzialność narodów jako wspólnot politycznych i kulturowych za istnienie i rozwój grup swoich i innych. Rozumienie wartości i ich miejsca w społeczeństwach informacyjnych i związaną z nimi filozofią gospodarczą
 • Kompetencje filozoficzne i etyczne a rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym
 • Wychowanie moralne, analiza porównawcza kierunków i stanowisk etycznych w aspekcie aplikacji treści nauczania do obowiązującego systemu
 • Etyczne aspekty zawodu nauczyciela, informatyka, prawnika, lekarza
 • Profilowanie umiejętności dydaktycznych nauczycieli filozofii i etyki
 • Współczesny emotywizm. Aksjologiczna retoryka współczesnego dyskursu politycznego
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach