Sekcja: Etyka

 

 

Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek CEiBI (nr 23), pokój 204


 

Sekcja Etyki powstała w 1964 roku wraz z utworzeniem Katedry Etyki. Jej pierwszym pracownikiem był ks. dr Tadeusz Ślipko, który w roku akademickim 1965/1966 został zatrudniony w charakterze adiunkta, by dwa lata później jako docent objąć kierownictwo Katedry. W 1978 roku asystentką Księdza Profesora została mgr Ewa Podrez. W 1989 roku, po odejściu ks. prof. dr. hab. Tadeusza Ślipko na emeryturę, pracę dydaktyczną w ramach Katedry Etyki rozpoczął ks. dr Tadeusz Biesaga. W 1992 roku kierownikiem Katedry Etyki został ks. dr hab. Zbigniew Sareło. W latach 1996-2003 był zatrudniony przy Katedrze Etyki dr Krzysztof Wroczyński. W latach 1996-2004 prowadziła wykłady z pedagogiki i dydaktyki dr Janina Jeziorska. Po niej wykłady przejęła dr Sabina Zalewska. W roku akademickim 1998/1999 był zatrudniony przy Katedrze Etyki ks. dr hab. Ryszard Otowicz. Przy Katedrze Historii Etyki zatrudnieni zostali także ks. dr Andrzej Kobyliński, ks. dr Henryk Niemiec oraz ks. dr Sławomir Szczepaniak, który przeszedł do Katedry Etyki Współczesnej, gdzie pracował do roku 2009. Od października 2011 roku wykłady prowadzą dr Karolina Rozmarynowska oraz dr Andrzej Waleszczyński – absolwenci UKSW oraz dr Adam Cebula.

W 2001 roku utworzono Katedrę Historii Etyki, której kierownikiem jest prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez. Od 2005 roku w ramach Sekcji Etyki istnieje także Katedra Etyki Współczesnej, której kierownikiem jest ks. prof. dr hab. Ryszard Moń. Od 2012 roku obowiązki kierownika Sekcji Etyki pełni prof. dr hab. Ryszard Moń.

Duży wpływ na sposób uprawiania i nauczania etyki w ATK i UKSW miała działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. Tadeusza Ślipko. Opracowany przez niego program szeroko rozumianych badań etycznych opiera się na trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, etyka chrześcijańska stanowi integralną część całego systemu filozoficznego, od którego przejmuje ogólne twierdzenia epistemologiczne, antropologiczne i metafizyczne. Po drugie, refleksja etyczna powinna uwzględniać historyczne przemiany cywilizacyjne i kulturowe, a także korzystać z pomocy takich nauk jak antropologia kulturowa, socjologia, etnografia czy filozofia prawa. Po trzecie, obok etyki ogólnej należy rozwijać etyki szczegółowe, które powinny odpowiadać także na współczesne pytania i dylematy moralne.

Dzięki tak szerokiej perspektywie badawczej etyka chrześcijańska została ujęta jako koncepcja filozoficzna oraz jako dziedzina życia praktycznego. Szczególne znaczenie dla takiego rozumienia etyki ma dialog z innymi stanowiskami filozoficznymi, który prowadzi nie tylko do wymiany poglądów między przedstawicielami różnych szkół, ale także uczy racjonalnego namysłu nad moralnością. Przekonanie, że etyka chrześcijańska jest nauką racjonalną, mającą podstawy w powszechnym ludzkim doświadczeniu, ma decydujący wpływ na specyfikę badań prowadzonych przez Sekcję Etyki.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach