Kierunki badań SHF

  • Problematyka filozoficzna w tekstach Tomasza z Akwinu. Aktualne badania dotyczą problematyki metafizycznej (problematyka aktu istnienia), teoriopoznawczej (zagadnienie intelektu i władz zmysłowych), etycznej (zagadnienie sprawności, cnót i zagadnienie woli), antropologicznej (zagadnienie relacji osobowych, formy substancjalnej)
  • Średniowieczna filozofia arabska oraz recepcja łacińskiej wersji filozofii arabskiej w XIII i XIV wieku - ciąg dalszy badań zapoczątkowanych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Prof. M. Gogacza
  • Koncepcje człowieka w filozofii XIII wieku. Aktualne badania dotyczą antropologii filozoficznej Jana z La Rochelle (odróżnienie istnienia i istoty duszy, koncepcja intelektu i władz duszy) oraz Jana Peckhama (dusza jako forma ciała, prostota i jedność duszy oraz jej relacja do ciała)
  • Filozofia późnego średniowieczna, w szczególności XIV i XV wieku. Aktualne badania dotyczą filozofii Jana Wersora, Wilhelma Ockhama, Waltera Burleigha, Jana Burydana, Jana Gersona
  • Historia filozofii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mistrzów Akademii Krakowskiej (Paweł z Worczyna, Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza) oraz polskiej filozofii XX wieku
  • Rozwój i kształtowanie się odmian tomizmu. Aktualne badania dotyczą recepcji myśli Akwinaty w tomizmie XIX i XX wiecznym
  • Metodologia historii filozofii - kontynuacja badań Prof. M. Gogacza i rozwijanie jego rozumienia historii filozofii w odniesieniu do współczesnych jej ujęć
  • Zagadnienie szeroko pojętej klasycznej filozofii człowieka, traktowanej jako zespół filozoficznych podstaw etyki, pedagogiki, filozofii społecznej i politycznej oraz ekologii - kontynuacja badań Prof. M. Gogacza z lat dziewięćdziesiątych XX wieku
  • Nowożytna historia i filozofia nauki
  • Filozofia brytyjskiego Oświecenia
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach