prof. dr hab. Anna Lemańska

Instytut Filozofii

Sekcja Filozofii Przyrody
Katedra Filozofii Przyrody

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  a.lemanska@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

_______________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1972-1977 - studia na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1978-1983 - studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej

Magisterium 

 • 1977 – magister matematyki na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy: O forsingu booleowskim klasą właściwą warunków (promotor: dr Wojciech Guzicki)
 • 1983 – magister filozofii chrześcijańskiej w zakresie filozofii przyrody na podstawie pracy: Przedmiot matematyki w materializmie dialektycznym (promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, recenzent: prof. dr hab. Edward Nieznański)

Doktorat

 • 1989 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Zagadnienie empiryczności matematyki (promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, recenzenci: prof. dr hab. Michał Tempczyk, prof. dr hab. Edward Nieznański).

Habilitacja

 • 1998 - doktor habilitowany na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy: Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody (recenzenci: ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. Adam Synowiecki, ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński)

Profesor

 • 2015 - tytuł profesora nauk humanistycznych - Prezydent RP

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • 1978-1981 – nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym, potem w Policealnym Studium Zawodowym
 • od 1981/82 – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – 1981-1989 – asystent, 1989-2001 - adiunkt, a od 2001 - profesor nadzwyczajny

Pełnione funkcje

 • od 2012 - kierownik Sekcji Fiozofii Przyrody
 • od 2000 - kierownik Katedry Filozofii Przyrody
 • od 1983 - sekretarz Redakcji Studia Philosophiae Christianae, od 1996 – zastępca Redaktora Naczelnego

Organizacje

 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

Badania w następujących dziedzinach: filozofii przyrody, filozofii przyrodoznawstwa, filozofii matematyki. W ramach badań z zakresu filozofii przyrody podejmuję zagadnienia dotyczące: metody filozofii przyrody, pozwalającej zachować jej autonomię w stosunku do nauk przyrodniczych i metafizyki, a jednocześnie uwzględniającej wyniki nauk szczegółowych; czasu i przestrzeni; relacji między kreacjonizmem a ewolucjonizmem; chaosu deterministycznego. W obszarze filozofii matematyki zajmuję się problematyką ontologiczno-epistemologiczną matematyki oraz prawdy.

Publikacje

Książki (2)

 • Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze, ATK, Warszawa 1998, ss. 179
 • Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 411 (razem z G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, D. Ługowska, A. Świeżyński)

Redakcja prac zbiorowych (6)

 • (współredaktor razem z A. Latawiec) Filozoficzne i naukowo- przyrodnicze elementy obrazu świata, ATK, Warszawa 1998, ss. 175
 • (współredaktor razem z J. Buczkowską) Stwarzanie i ewolucja, Warszawa 2002, ss. 215
 • (współredaktor razem z M. Lubańskim) Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. XVII, Warszawa 2004, ss. 339
 • (współredaktor razem z M. Lubańskim) Z Zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. XVIII, Warszawa 2007, ss. 420
 • (wspołredaktor rezem z A. Świeżyńskim) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t. 8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 252
 • (współredaktor razem z M. Lubańskim i A. Świeżyńskim) Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. XX, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 544

Artykuły (61)

 • Przedmiot matematyki w materializmie dialektycznym, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, tom VII, Warszawa 1985, ss. 23-53
 • Twierdzenie Skolema-Löwenheima i jego konsekwencje, Studia Philosophiae Christianae 22(1986)2, ss. 99-108
 • Metodologiczny i genetyczny empiryzm matematyki, Zagadnienia Naukoznawstwa 2(1989), ss. 315-327
 • Uwagi w sprawie istnienia przedmiotów matematycznych, Studia Philosophiae Christianae 27(1991)1, ss. 166-176
 • Uwagi o pojęciu zbioru, Studia Philosophiae Christianae 28(1992)1, ss. 69-85
 • Matematyka - metamatematyka - filozofia matematyki, Studia Philosophiae Christianae 28(1992)2, ss. 231-239
 • Hylemorficzna konstytucja ciał złożonych w świetle nauk przyrodniczych, Studia Philosophiae Christianae 30(1994)1, ss. 106-111
 • Zagadnienie empiryczności matematyki, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, tom XIV, Warszawa 1994, ss. 129-244
 • Czy matematyka staje się nauką eksperymentalną? Zagadnienia Naukoznawstwa 30(1994)1-4, ss. 45-51
 • Determinizm przyrodniczy a chaos deterministyczny, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)1, ss. 203-211
 • (razem z K. Kloskowskim) Empiriologiczna teoria nauk szczegółowych, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, tom XV, Warszawa 1996, ss. 183-226
 • Eksperyment komputerowy w matematyce, Filozofia Nauki IV(1996)3(15), ss. 143-148
 • Zagadnienie eksperymentu w matematyce (w świetle teorii fraktali i chaosu deterministycznego), w: Byt, Logos, Matematyka. Filozofia/Logika Filozofia Logiczna 1995, pod red. J. Perzanowskiego, A. Pietruszczaka, Wyd. UMK, Toruń 1997, ss. 401-408
 • Praktyczna filozofia przyrody alternatywą klasycznej filozofii przyrody?, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)1, ss.133-138
 • Biologia a biofilozofia w ujęciu ks. Szczepana W. ?lagi, ?ódzkie Studia Teologiczne 6(1997), ss. 51-58
 • Kilka uwag o współczesnych obrazach świata, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, pod red. A. Latawiec, A. Lemańskiej, Warszawa 1998, ss. 140-151
 • Eksperyment komputerowy a istnienie obiektów matematycznych, w: Między matematyką a przyrodoznawstwem, pod red. E. Piotrowskiej, D. Sobczyńskiej, Poznań 1999, ss. 187-202
 • Chaos deterministyczny - rewolucja w nauce?, Studia Philosophiae Christianae 35(1999)1, ss. 105-113
 • Zagadnienie istnienia obiektów matematycznych, Studia Philosophiae Christianae 35(1999)2, ss. 21-32
 • Uwagi o przedmiocie matematyki, Studia Philosophiae Christianae 36(2000)1, ss. 193-212
 • Rola doświadczenia w matematyce, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. XVI, pod red. K. Kloskowskiego, M. Lubańskiego, Warszawa 2001, ss. 296-320
 • Rola matematyki w tworzeniu obrazu świata, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata III, pod. red. G. Bugajaka, A. Latawiec, Warszawa 2001, ss. 81-92
 • Forma i treść w matematyce a wartości poznawcze, w: Wiedza a wartości, pod red. A. Motyckiej, Warszawa 2001, ss. 111-125
 • Prawidłowości przyrody a stanowisko kreacjonizmu, Advances in Clinical and Experimental Medicine 10(2001)2, Suppl. 1, ss. 41-45
 • Filozofia przyrody, w: Od kosmologii do ekofilozofii. Problemy filozoficzne XXI wieku, Episteme 22(2002), pod red. J.M. Dołęgi, Olecko 2002, ss. 15-101
 • Człowiek jako przedmiot i podmiot ewolucji, w: Stwarzanie i ewolucja, pod red. J. Buczkowskiej, A. Lemańskiej, Warszawa 2002, ss. 117-129
 • Filozofia przyrody jako uzupełnienie wykształcenia na kierunku matematyczno-przyrodniczym, w: Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, pod red. E. Piotrowskiej, J. Wiśniewskiego, Poznań 2002, ss. 165-179
 • Kilka uwag o zagadnieniu prawdy w matematyce, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)2, ss. 117-126
 • Kilka uwag o zdeterminowaniu przyrody, Studia Philosophiae Christianae 39(2003)2, ss. 221-235
 • Zagadnienie obrazowości niektórych rozumowań w matematyce, w: Logiczne podstawy rozumowań III, pod red. J. Mrozka, Gdańsk 2003, ss. 110-125
 • Zagadnienie przejścia od „empirycznej fenomenologii przyrody” do filozofii przyrody, w: Filozofia a nauka w myśli księdza Kazimierza Kłósaka, pod. red. Z. Liany, A. Michalak, Biblos, Kraków-Tarnów 2004, ss. 27-39
 • Zagadnienie faktów naukowych i filozoficznych, w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka – w dwudziestą rocznicę śmierci, pod red. G. Bugajaka, A. Latawiec, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, ss. 83-98
 • O przestrzeni, Studia Philosophiae Christianae 40(2004)2, ss. 293-314
 • Kazimierza Kloskowskiego ewolucyjny model kreacji, w: Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, pod red. M. Bały, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 87-99
 • Wybrane zagadnienia z filozofii matematyki, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. XVII, pod red. A. Lemańskiej, M. Lubańskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, ss. 113-230
 • Zagadnienie redukcjonizmu w biologii współczesnej, w: W poszukiwaniu istoty życia, pod red. G. Bugajaka, A. Latawiec, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005, ss. 143-155
 • (razem z J. Buczkowską) Poglądy filozoficzne księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego, w: Rozmaitości ekofilozofii, Episteme 57(2006), pod red. A. Skowrońskiego, Olecko 2006, ss. 349-362
 • Cele i zadania filozofii przyrody, Roczniki Filozoficzne 54(2006)1, ss. 322-325
 • Ewolucja a kreacja, Studia Leopoliensia 1(2006), Lwów, ss. 95-104
 • Filozofia przyrody a filozofia Boga, Roczniki Filozoficzne 54(2006)2, ss. 133-142
 • Czy możliwa jest dziś filozofia przyrody?, w: Człowiek w czasie i przestrzeni, pod red. A. Abdanka-Kozubskiego, J. Tomczyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, ss. 59-72
 • Początki człowieka w ujęciu filozofa przyrody, w: Kontrowersje wokół początków człowieka, pod red. G. Bugajaka, J. Tomczyka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 298-310
 • Filozofia przyrody a wyniki nauk przyrodniczych, Studia Philosophiae Christianae 43(2007)1, ss. 115-123
 • Filozoficzne konsekwencje zasady przyczynowości, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 16(2007)3(63), ss. 153-161
 • Człowiek jako czynnik ewolucji, w: W poszukiwaniu swoistości człowieka, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Wydawniictwo UKSW, Wraszawa 2008, ss. 113-121
 • The Autonomous Philosophy of Nature, w: Philosophy of Nature, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 11-38
 • Filozofia przyrody a teologia, w: Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, red. A. Świeżyński, J. Meller, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 167-178
 • Wprowadzenie w problematykę początków Wszechświata i życia, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 7-10
 • Filozofia przyrody czy przyrodoznawstwa?, w: Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010, ss. 43-53
 • Kreacjonizm ewolucyjny jako alternatywa koncepcji inteligentnego projektu, w: Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, red. E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, ss. 119-129
 • Zagadnienie uznawania i prawdziwości twierdzeń matematycznych, w: Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, red. I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, ss. 235-245
 • Prawda a matematyka, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)1, ss. 37-54
 • Słowo wstępne, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. XX, red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 11-30
 • Zagadnienie celu ewolucji, w: Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, red. Z. Roskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 21-30
 • Spór o nieskończoność kosmosu, Roczniki Filozoficzne 59(2011)2, ss. 189-206
 • Zagadnienie istnienia istotowej różnicy między materią ożywioną a nieożywioną, Łódzkie Studia Teologiczne 20(2011), ss. 145-154
 • Truth in Mathematics, w: Knowledge and Values, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 95-116
 • Naturalizm nauk przyrodniczych – mit czy utopia?, Studia Philosophiae Christianae 47(2011)3, ss. 78-91
 • Uwagi o platonizmie matematycznym, Filozofia Nauki XX(2012)2, ss. 95-105
 • Czy nauki przyrodnicze dowodzą istnienia Boga? Inteligentny projekt a ewolucja, Studia Leopoliensia 5(2012), ss. 35-48
 • Matematyka a przyroda w ujęciu ks. abpa Józefa Życińskiego, Roczniki Filozoficzne 60(2012)4, ss. 283-296

Hasła encyklopedyczne (2)

 • Geometria euklidesowa, Geometrie nieeuklidesowe, Rozstrzygalność w: Słownik pojęć filozoficznych, pod. red. W. Krajewskiego, Warszawa 1996
 • Mieczysław Lubański, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, pod red. M. Maryniarczyka, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, ss. 892-894

Recenzje (21)

 • Mietodołogiczieskije probliemy matiematiki, Nowosybirsk 1979, Studia Philosophiae Christianae 17(1981)1, ss. 213-215
 •  W. S. Łukianiec, Fiłosofskije osnowanija matiematiczieskogo poznania, Kijew 1980, Studia Philosophiae Christianae 19(1983)1, ss. 201-203
 • E. A. Bieliajew, W. J. Pierminow, Fiłosofskije i mietodołogiczieskije probliemy matiematiki, Moskwa 1981, Studia Philosophiae Christianae 19(1983)1, ss. 203-205
 • G. E. Gorelik, Pocziemu prostranstwo triechmierno?, Moskwa 1982, Studia Philosophiae Christianae 20(1984)1, ss. 195-197
 • G. I. Ruzawin, Fiłosofskije probliemy osnowanij matiematiki, Moskwa 1983, Studia Philosophiae Christianae 21(1985)1, ss. 166-172
 • W. J. Pierminow, Razwitije priedstawlienij o nadiożnosti matiematiczieskogo dokazatielstwa, Izd. Moskowskogo Uniwiersitieta 1986, Studia Philosophiae Christianae 24(1988)1, ss. 227-231
 • M. Kline, Mathematics and the search for knowledge, New York 1985, Matiematika. Poisk istiny, Moskwa 1988, Studia Philosophiae Christianae 26(1990)2, ss. 156-160
 • M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, Tarnów 1992, Studia Philosophiae Christianae 29(1993)1, ss. 198-200
 • A. Grobler, Prawda i racjonalność naukowa, Kraków 1993, Studia Philosophiae Christianae 31(1995)1, ss. 251-253
 • J. Dembek, Przestrzeń i nieskończoność. Koncepcja matematyki H. Weyla i jej realizacja w pojęciu przestrzeni jako kontinuum, Kraków 1994, Studia Philosophiae Christianae 31(1995)1, ss. 253-256
 • E. Kałuszyńska, Modele teorii empirycznych, Warszawa 1994, Studia Philosophiae Christianae 31(1995)2, ss. 263-267
 • I. Stewart, Liczby natury. Nierealna rzeczywistość matematycznej wyobraźni, Warszawa 1996, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)2, ss. 295-299
 • T. Batóg, Dwa paradygmaty matematyki. Studium z dziejów i filozofii matematyki, Poznań 1996, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)1, ss. 205-208
 • J. Mioduszewski, Ciągłość. Szkice z historii matematyki, Warszawa 1996, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)2, ss. 197-200
 • R. Penrose, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, Warszawa 1997, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)1, ss. 158-160
 • M. Heller, Uchwycić przemijanie, Kraków 1997, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)1, ss. 157-158
 • A. D. Aczel, Wielkie twierdzenie Fermata. Rozwiązanie zagadki starego matematycznego problemu, Warszawa 1998, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)2, ss. 191-194
 • M. Balaguer, Platonism and Anti-Platonism in Mathematics, Oxford-New York 1998, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1, ss. 195-201
 • R. Molski, Rozmyślania o filozofii matematyki. Pięć esejów, Warszawa 2003, Studia Philosophiae Christianae 41(2005)1, ss. 196-204
 • J. Mrozek, Status poznawczy matematyki, Gdańsk 2004, Studia Philosophiae Christianae 41(2005)1, ss. 190-196
 • J. Turek, Filozoficzna interpretacja faktów naukowych, Lublin 2009, Studia Philosophiae Christianae 45(2009)2, ss. 295-300

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty (46)

 • 1987 r., Kraków, V Zjazd Filozofii Polskiej, referat: Uwagi o alternatywnych teoriach mnogości
 • 1989 r., Kraków, Konferencja: Spór o uniwersalia w kontekście współczesnej nauki, PAT, udział w dyskusji panelowej
 • 1991 r., Uppsala, Szwecja, 9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science
 • 1995 r., Toruń, VI Polski Zjazd Filozoficzny, referat: Zagadnienie eksperymentu w matematyce w świetle teorii fraktali i chaosu deterministycznego
 • 1998 r., Boston, USA, Twentieth World Congress of Philosophy, referat: The Issue of Experiment in Mathematics
 • 1999 r., Kraków, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, referat: The Existence of Algebraic Objects
 • 1999 r., Warszawa, Konferencja: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, referat: Rola matematyki w tworzeniu obrazu świata
 • 2000 r., Wrocław, Konferencja: Nauka i religia, referat: Prawidłowości przyrody a stanowisko kreacjonizmu
 • 2001 r., Poznań, Filozofia w dydaktyce akademickiej, referat: Filozofia przyrody jako uzupełnienie wykształcenia na kierunku matematyczno-przyrodniczym
 • 2002 r., Warszawa, Sympozjum: Myśl Księdza Profesora Kazimierza Kłosaka w XX rocznicę śmierci, referat: Zagadnienie faktów naukowych i faktów filozoficznych
 • 2002 r., Kraków, Sympozjum: Filozofia przyrody ks. prof. Kazimierza Kłósaka w dwudziestą rocznicę Jego śmierci, referat: Zagadnienie przejścia od „empirycznej fenomenologii przyrody” do filozofii przyrody
 • 2003 r., Istanbul, Turcja, XXIst World Congress of Philosophy, referat: Truth and Existence in Mathematics
 • 2004 r., Lwów, Ukraina, Sympozjum filozoficzne: Filozofia dla teologów, referat: Ewolucja jako swoista chwila stworzenia
 • 2004 r., Warszawa, Sympozjum polsko-rosyjskie: Filozofia przyrody – dziś, referat: Rola wyników nauk przyrodniczych w filozofii przyrody
 • 2004 r., Szczecin, VII Polski Zjazd Filozoficzny, referaty: Współczesna filozofia przyrody; razem z J. Buczkowską, Kazimierz Kloskowski – poglądy filozoficzne
 • 2005 r., Lublin, Konferencja: Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, referat: Filozofia przyrody a filozofia Boga
 • 2005 r., Warszawa, Konferencja: Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka, referat: Początki człowieka w ujęciu filozofa przyrody
 • 2006 r., Warszawa, Sympozjum polsko-rosyjskie: Filozofia przyrody – dziś, referat: Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze
 • 2006 r., Lublin, Międzynarodowa Konferencja: Nauka – wiara. Rola filozofii, udział w panelu: Inteligentny projekt a kreacjonizm ewolucyjny
 • 2007 r., Lwów, Ukraina, Sympozjum filozoficzne: Filozofia dla teologów, referat: Czy 2+2=4? Kilka uwag o prawdzie
 • 2007 r., Jachranka, Konferencja: W poszukiwaniu swoistości człowieka, referat: Człowiek jako podmiot ewolucji
 • 2007 r., Lublin, Konferencja: Pogranicza nauki: Protonauka – Paranauka – Pseudonauka, referat: Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu
 • 2008 r., Poznań, Sesja naukowa: Co nowego w filozofii matematyki? referat: Ontologia obiektów (matematycznych) generowanych komputerowo
 • 2008 r., Lublin, Konferencja: Filozofia przyrody współcześnie, referat: Filozofia przyrody czy przyrodoznawstwa?
 • 2008 r., Warszawa, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, referat: Przestrzeń jako rzeczywistość obiektywno-subiektywna
 • 2008 r., Olsztyn (UWM), Konferencja: Na progu życia. Teoria ewolucji wobec wiary chrześcijan, referat: Kreacjonizm ewolucyjny jako alternatywa koncepcji inteligentnego projektu
 • 2009 r., Warszawa (UKSW), Konferencja Międzynarodowa: W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje, referat: Spór o nieskończoność w matematyce
 • 2009 r., Warszawa (UKSW), Konferencja: Zrozumieć Wszechświat. Wokół myśli księdza profesora Michała Hellera, referat: Prawda a matematyka
 • 2009 r., Jachranka (UKSW), Warsztaty Interdyscyplinarne: Swoistość człowieka? – Rozumność, referat: Rozumienie w matematyce
 • 2009 r., Warszawa (UKSW), Konferencja: Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu (w 10. rocznicę śmierci ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego), referat: Filozofia przyrody a teologia
 • 2009 r., Poznań (UAM), II Konferencja: Filozofia matematyki, referat: Zagadnienie uznawania twierdzeń matematycznych
 • 2009 r., Lublin (KUL), Sympozjum naukowe: Transfer idei. Od ewolucji biologicznej do ewolucji w astronomii i kosmologii, referat: Czy ewolucja jest celowa?
 • 2010 r., Lwów, Ukraina, Sympozjum filozoficzne: Filozofia dla teologów, referat: Inteligentny projekt a ewolucja. Czy nauki przyrodnicze dowodzą istnienia Boga?
 • 2010 r., Łódź, Sympozjum poświęcone pamięci Księdza Profesora Szczepana W. Ślagi, referat: Refleksje na temat istoty życia
 • 2011 r., Warszawa (UKSW), Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (14). Współczesne kontrowersje wokół duszy (w setną rocznicę urodzin ks. prof. Kazimierza Kłósaka), wprowadzenie w problematykę konferencji
 • 2011 r., Poznań (UAM), III Konferencja: Filozofia matematyki, referat: Blaski i cienie platonizmu matematycznego
 • 2011 r., Warszawa (UKSW), Międzynarodowa konferencja: Nauka a utopia. Granice poznania naukowego, referat: Naturalizm nauk przyrodniczych – mit czy utopia?
 • 2012 r., Lublin (KUL), Konferencja: Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego, referat: Matematyczność przyrody
 • 2012 r., Warszawa (UKSW), Sympozjum: Matematyka i filozofia, referat: Czym są liczby naturalne?
 • 2012 r., Lublin (KUL), Zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce, referat: Problematyka z zakresu filozofii przyrody nieożywionej
 • 2012 r., Kraków (Ignatianum), II Międzynarodowa konferencja z cyklu W kręgu pytań o człowieka: Spór o genezę bytu ludzkiego, referat: Początki człowieka: ewolucja czy kreacja?
 • 2012 r., Warszawa (UKSW), II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka), referat: Problem nieskończoności w przyrodzie
 • 2012 r., Wisła, IX Polski Zjazd Filozoficzny, referat: Przyroda a matematyka
 • 2013 r., Lublin, 55 Tydzień Filozoficzny, referat: Czy nauka zagraża wierze?
 • 2013 r., Warszawa, III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Różnica – tożsamość – zmiana, referat: Teoriomnogościowe aspekty zmienności i tożsamości w matematyce
 • 2013 r., Ateny, 23rd World Congress of Philosophy, referat: Truth in mathematics
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach