Spotkanie z Michaelem Schudrichem (23.05.2016) - zaproszenie