Tezy do egzaminu magisterskiego

Tezy do egzaminu dyplomowego na II stopniu studiów

(egz. magisterski) 

 

Część ogólna:

1. Czym jest metafizyka: jej przedmiot, metoda, zadania, oraz jej wersje: esencjalna i egzystencjalna?
2. Elementy strukturalne bytu materialnego. Omówić szczegółowo teorię substancji i przypadłości.
3. Współczesne koncepcje filozofii przyrody.
4. Doświadczenie wartości (bądź powinności) i próby ostatecznego ich wyjaśnienia
5. Problematyka dualizmu duszy i ciała w filozofii XVII wieku
6. Metodologiczny status nauk humanistycznych (społecznych): naturalizm, antynaturalizm, specyfika nauk humanistycznych
7. Klasyczna i nieklasyczne definicje prawdy

Część szczegółowa:

Profil (Moduł): ETYKA WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

1. Sprawiedliwość w życiu społecznym - rodzaje, funkcje, formuły, koncepcje
2. Etyka wybranej społeczności: rodzinnej, zawodowej, obywatelskiej, państwowej, narodowej, wielokulturowej
3. Etyczne wymiary małżeństwa i rodziny
4. Wolność słowa a przemoc symboliczna. Moralna kwalifikacja aktów agresywnej „auto-ekspresji”
5. Granica między tolerancją a obojętnością wobec zła
6. Etyczne podłoże relacji ekonomicznych
7. Dopuszczalność i warunki stosowania środków przymusu bezpośredniego w celu obrony porządku publicznego
8. Filozofia indywidualizmu i społeczeństwo otwarte Karla Poppera
9. Jednostka a dobro wspólne
10. Idea odpowiedzialności i jej rodzaje.

Profil (Moduł): METAFIZYKA I HISTORIA FILOZOFII

1. Idealizm Platona i realizm Arystotelesa: wyjaśnij pojęcia i przedstaw główne tezy filozofii platońskiej i arystotelesowskiej
2. Filozofia wczesnochrześcijańska: platonizm św. Augustyna a platonizm Pseudo-Dionizego Areopagity
3. Filozofia arabska i żydowska oraz jej wpływ na kształtowanie się scholastyki europejskiej
4. Antropologia Tomasza z Akwinu wśród innych średniowiecznych koncepcji człowieka
5. Teoria relacji osobowych
6. Kartezjańskie "cogito". Wyjaśnij istotę przełomu kartezjańskiego w filozofii dla kształtowania się filozofii nowożytnej
7. Idealizm w filozofii niemieckiej
8. Współczesne koncepcje filozoficzne człowieka i osoby
9. Główne postulaty postmodernizmu w filozofii, kulturze i polityce
10. Charakterystyka wybranego okresu filozofii polskiej: mistrzowie krakowscy, scholastyka XVII wieku, oświecenie, mesjanizm polski, szkoła lwowsko-warszawska, neotomizm, marksizm w Polsce.

Profil (Moduł): FILOZOFIA NAUKI

1. Tradycyjna asertoryczna logika formalna
2. Modalne logiki filozoficzne oraz ich interpretacje w semantykach światów możliwych
3. Współczesne koncepcje wynikania logicznego
4. Poznanie naukowe: wybrane klasyfikacje nauk
5. Metody nauk przyrodniczych
6. Problematyka filozofii nauki
7. Przedstawiciele polskiej filozofii nauki i ich poglądy
8. Spór o realizm w filozofii nauki
9. Wnioskowanie a dowodzenie
10. Poznanie samego siebie a zrozumienie drugiego człowieka.

Profil (Moduł): FILOZOFIA KULTURY, RELIGII I POLITYKI

1. Czym jest religia? - próby ujęcia:

a. klasyczna koncepcja religii
b. fenomenologiczna koncepcja religii

2. Źródła i rodzaje współczesnego ateizmu
3. Charakterystyka języka religijnego
4. Nowa duchowość jako alternatywa tradycyjnie rozumianej religii
5. Geneza filozofii kultury (od Odrodzenia do neokantyzmu)
6. Kultura w ujęciu realistycznej filozofii
7. Fenomenologiczna filozofia kultury
8. Kultura a cywilizacja - stanowisko Feliksa Konecznego
9. Filozofia i nauki polityczne - rozbieżności metodologiczne i pola wspólne
10. Myśl polityczna i propozycja ustrojowa:

a. w filozofii Platona i Arystotelesa
b. w filozofii św. Tomasza z Akwinu i G. W. F. Hegla

 

 TEZY DO POBRANIA 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach