Tezy do egzaminu licencjackiego

Tezy do egzaminu dyplomowego na I stopniu studiów

(egz. licencjacki)

 

Część ogólna:

PROFIL HUMANISTYCZNY i PROFIL EPISTEMICZNO-PRZYRODNICZY

1. Przedstaw podstawowe nurty etyczne
2. Zaprezentuj trzy wybrane koncepcje wartości
3. Przedstaw trzy wybrane filozoficzne koncepcje struktury bytu materialnego
4. Omów zagadnienie przyczynowości i determinizmu
5. Przedstaw główne kontrowersje filozoficzne pomiędzy Platonem i Arystotelesem
6. Zaprezentuj genezę filozofii klasycznej
7. Omów koncepcję bytu oraz teorię osoby w ujęciu Tomasza z Akwinu
8. Zaprezentuj rodzaje uzasadniania zdań
9. Omów dedukcję i warunki jej poprawności
10. Przedstaw system filozoficzny R. Descartes’a i jego znaczenie w filozofii
11. Przedstaw najważniejsze elementy systemu filozoficznego I. Kanta i jego znaczenie w filozofii
12. Zaprezentuj filozoficzne podstawy uzasadniania istnienia Absolutu
13. Określ relacje (przedstawiając podobieństwa i różnice) między filozofią Boga, filozofią religii i teologią
14. Przedstaw spór o źródła poznania
15. Zaprezentuj klasyczną definicję prawdy i jej krytykę

 

Część sprofilowana:

PROFIL HUMANISTYCZNY

1. Zaprezentuj główne kierunki metaetyczne
2. Omów zagadnienie sumienia, jego rodzaje i sposoby kształtowania
3. Przedstaw zagadnienie sensu życia i moralnej oceny szczęścia
4. Zaprezentuj różnice między wybraną koncepcją prawa naturalnego a wybraną koncepcją pozytywizmu prawnego
5. Wyjaśnij pojęcie prawdy logicznej i pojęcie prawdy transcendentalnej (ontycznej)
6. Przedstaw określenie metafizyki klasycznej wersji egzystencjalnej (przedmiot, metoda, zadania)
7. Przedstaw podstawowe własności filozofii klasycznej nurtu realistycznego
8. Zaprezentuj poglądy trzech wybranych przedstawicieli filozofii polskiej
9. Przedstaw grecką filozofię życia: epikureizm, stoicyzm i sceptycyzm
10. Omów główne kontrowersje filozoficzne pomiędzy Heraklitem i eleatami
11. Zaprezentuj spory filozoficzne w XI i XII wieku: dialektycy i antydialektycy, powszechniki
12. Zaprezentuj filozofię oświecenia francuskiego
13. Porównaj fenomenologię E. Husserla i fenomenologię R. Ingardena
14. Przedstaw filozoficzne postawy wobec problemu istnienia i natury Boga
15. Zaprezentuj główne założenia fenomenologii religii
16.  Omów trzy wybrane ujęcia filozofii kultury

PROFIL EPISTEMICZNO-PRZYRODNICZY

1. Zaprezentuj ewolucję pojęcia „arché” w filozofii starożytnej
2. Przedstaw filozoficzno-przyrodniczą problematykę początku i nieskończoności Wszechświata
3. Omów trzy wybrane filozoficzne koncepcje czasu i przestrzeni
4. Zaprezentuj filozoficzno-przyrodniczy spór o genezę życia
5. Przedstaw filozoficzną problematykę teorii ewolucji biologicznej
6. Przedstaw klasyfikację rozumowań
7. Przedstaw formalne własności relacji dwuargumentowych
8. Omów błędy definicji
9. Przedstaw syntaktyczne kategorie wyrażeń
10. Zaprezentuj spór między realizmem i antyrealizmem
11. Wyjaśnij rolę języka w poznaniu
12. Wyjaśnij pojęcie intuicji intelektualnej i jej znaczenie
13. Porównaj koncepcje postrzegania zmysłowego zewnętrznego u Tomasza z Akwinu i R. Ingardena
14. Zaprezentuj na wybranym przykładzie zagadnienie relacji między nauką i religią
15. Wyjaśnij spór między redukcjonizmem i antyredukcjonizmem
16. Przedstaw zagadnienie informacji w przyrodzie

 

 TEZY DO POBRANIA 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach