ks. prof. dr hab. Jan Sochoń

Instytut Filozofii

Katedra Filozofii Kultury i Religii
 

 

stanowisko:

profesor zwyczajny

 

E-mail:  jsochon@uksw.edu.pl  

Strona www:   www. jansochon.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1986-1990 - studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [w ramach tych studiów roczne (1987-1988) stypendium naukowe w Paryżu, związane z badaniami nad filozofią Etienne Gilsona]
 • 1981-1985 - studia filozoficzne licencjackie w Papieskim Wydziale Teologicznym - Sekcja św. Jana Chrzciciela
 • 1979-1984 - studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie
 • 1972-1977 - studia na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie filologii polskiej) w Białymstoku

Magisterium i licencjat

 • 1985 - licencjat (kanoniczny) z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym na podstawie pracy: Filozofia- Symbol religijny - Język [prom. prof. dr hab. Bronisław Dembowski]
 • 1984 - magister teologii Akademickiego Studium Teologii Katolickiej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie na podstawie pracy: Koncepcja filozofii w pismach ks. Józefa Tischnera (próba opisu) [prom. prof. dr hab. Bronisław Dembowski]
 • 1977 - magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy: Język poetycki Bolesława Leśmiana [prom. dr Andrzej Goreń]

Doktorat

 • 1991 - doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Ateizm. Wizja Etienne Gilsona [ prom. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka, recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec i prof. dr hab. Bronisław Dembowski]

Habilitacja

 • 1999 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy Monistyczne ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne [recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec, prof. dr hab. Andrzej Bronk, prof. dr hab. Edmund Morawiec]

Profesor

 • 2005 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • 1977-1979 - praca w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku) oraz praca dziennikarska w prasie regionalnej
 • 1984-1985 - wikariusz w Lubochni i Jabłonnie
 • 1986 - wykładowca literatury polskiej i historii filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i Papieskim Wydziale Teologicznym
 • 1992/1993 - Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej (Środki Społecznego Przekazu) - 1992 - zajęcia zlecone ze stylistyki utworów dziennikarskich
 • 1994/1995 - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - od 1995 r. adiunkt w Katedrze Filozofii, od 2001 profesor nadzwyczajny
 • od 2002 - kierownik Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Członkostwo w organizacjach

 • członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 • członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego
 • członek członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino)
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek Towarzystwa Naukowego KUL
 • członek International Institute for Hermeneutics (Kanada)

Nagrody i odznaczenia

 • za książki Ateizm (Warszawa 2003), Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej (Warszawa 2003) nagroda w dziedzinie dzieł naukowych Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - "Feniks"
 • laureat X edycji literackiej nagrody im. Franciszka Karpińskiego
 • nagroda Rektora UKSW III stopnia w roku 2006, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych

Działalność dydaktyczna

 • Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej: Akademia Teologii Katolickiej)
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie

Działalność medialna i organizacyjna

 • aktywne uczestnictwo w polskim życiu filozoficznym: udział w organizowanych przez środowiska uniwersyteckie oraz literackie sympozjach i sesjach naukowych
 • stała współpraca z wieloma czasopismami, m.in. z "Nowym Wyrazem", "Literaturą", "Przeglądem Katolickim", "Powściągliwością i Pracą", "Nowymi Książkami", "Naszą Rodziną" (Paryż) "Charakterami", "Recogito" (Paryż, pismo internetowe), "Człowiekiem w Kulturze"
 • w Polskim Radio (od końca lat 80. XX wieku) autorskie audycje poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i literackim
 • współpraca z redakcją katolicką Telewizji Polskiej (2000-2004)
 • redaktor naczelny filozoficznego rocznika "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka" (UKSW)
 • przynależność do Komitetu Redakcyjnego półrocznika "Studia Philosophiae Christianae" (UKSW)
 • przygotowywanie wraz ze studentami filozofii corocznych sesji naukowych poświęconych zagadnieniom wiążącym się ze specyfiką sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii; organizacja Warszawskiego Dnia Filozofii, podczas którego prezentują się nie tylko filozofowie z polskich ośrodków akademickich, ale też przedstawia się dorobek studentów i doktorantów UKSW
 • udział w pracach nad procesem beatyfikacyjnym Sł. Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki i opracowanie monografii Sługi Bożego o charakterze hagiograficznym, jako jednej z części tzw. pozycji o męczeństwie
 • współpraca wydawnicza i wykładowa z Hermeneutic Series (Toronto-Kanada)

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań i opis działalności naukowo-badawczej

Opublikowany dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia - w okresie po uzyskaniu habilitacji - obejmuje ogółem 190 pozycji, w tym 6 książek, 11 artykułów naukowych, 30 rozdziałów w pracach zbiorowych, 7 prac edytorskich, 11 haseł encyklopedycznych (Powszechna Encyklopedia Filozofii, Wielka Encyklopedia PWN), 129 artykułów i recenzji popularno-naukowych (w tym artykuł naukowy drukowany przez Międzynarodowy Instytut Hermeneutyczny w Toronto i 3 artykuły obcojęzyczne), jak też bardzo wiele audycji radiowo-telewizyjnych, dotyczących zagadnień filozoficznych, teologicznych i literackich oraz 6 tomów poetyckich. W przygotowaniu redakcyjnym znajdują się dwie prace jeszcze nieopublikowane, mianowicie tom tłumaczeń esejów i szkiców Etienne Gilsona oraz tom poświęcony zagadnieniom związanych z kontrowersjami wokół tzw. filozofii chrześcijańskiej.

Pohabilitacyjny całokształt pracy naukowo-dydaktycznej i piśmienniczej Jana Sochonia jest imponujący. Obejmuje trzy podstawowe dziedziny ludzkiej aktywności poznawczej, mianowicie filozofię, teologię oraz literaturę. Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń bada relację człowiek - Absolut (Bóg) i podejmuje analizę języka, w którym ów związek bywa wypowiadany. Rozważa różne postawy wobec Boga. Jest doskonałym znawcą problematyki ateizmu, precyzując w tym względzie dokonania Etienne Gilsona. Ukazuje zjawisko ateizmu w kulturowych uwarunkowaniach, stawiając jednocześnie ważną (i dla wielu filozofów trudną do przyjęcia) tezę o niemożliwości istnienia tzw. ateizmu filozoficznego, zasadną tylko w ramach metafizyki realistycznej. Interesują go (odkryte w toku podjętych badań) główne aporie kultury europejskiej, począwszy od pierwszych greckich filozofów, których nazywa archeikami, poprzez stanowiska filozofów średniowiecznych, myślenie nowożytne, aż do filozofów określanych przez niego myślicielami ponowoczesności.

Sposób filozofowania Jana Sochonia charakteryzuje się różnorodnością refleksji filozoficznej, od tradycyjnych traktatów metafizycznych, poprzez klasyczny esej, do nowoczesnego przekazu medialnego (internet). Jego filozoficzna aktywność zaznacza się na wszystkich poziomach współczesnej kultury, wyróżnia się precyzyjnie określoną postawą filozoficzną; przedstawia Jana Sochonia jako wytrawnego filozofa i znakomitego historyka filozofii, twórczego kontynuatora klasycznej myśli filozoficznej. ?ródeł jego postawy filozoficznej należy szukać wprost w metafizyce Tomasza z Akwinu i historycznych doświadczeniach Szkoły Lubelskiej. Realizm metafizyczny pozwala mu być samodzielnym filozofem, uprawiać refleksję w otwarciu na różne poglądy formułowane współcześnie i postrzegać je zawsze w szerokim kontekście historycznym. Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń rozumie filozofię jako proces hermeneutyczny, polegający nie tyle na tworzeniu nowych jakości, ile raczej na twórczym uzupełnianiu fundamentalnych treści filozoficznych. Dysponując rzadko spotykaną umiejętnością czytania tekstów filozoficznych, potrafi odnaleźć (nawet w systemach sobie dalekich) kwestie godne rozważenia, a nawet przyjęcia. W ten sposób czyni klasyczną refleksję wciąż żywą i także atrakcyjną dla ludzi o innych przekonaniach filozoficznych.

Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń określa się również jako "filozof chrześcijański"; przyjmując, że zasadniczo nie ma filozofowania chrześcijańskiego jako czegoś specyficznego; jest natomiast wpływ treści religijnych (Objawienia) na sposób filozofowania. Zaznacza jednocześnie, że należy precyzyjnie oddzielać porządek wiary (teologii) od porządku rozumowego (filozofii). Wtedy filozofia chrześcijańska pozostaje wiedzą autonomiczną wobec wiary religijnej, dysponuje własnymi metodami weryfikacji proponowanych przez siebie tez. Ważną dziedziną badań Jana Sochonia stała się, zwłaszcza w okresie po uzyskaniu habilitacji, filozofia religii i filozofia Boga. Podjął fundamentalne kwestie dotyczące relacji między Bogiem filozofii i Bogiem religii oraz zagadnienie (zaledwie zaznaczone w zastanym przez niego myśleniu filozoficznym) wypowiadalności doświadczenia religijnego i wyrażania tajemnicy Boga. Zajął się również problemem miejsca religii w sztuce. Zbudował model pokazujący sposoby rozumienia i funkcjonowania literatury jako "miejsca teologicznego".

Na szczególna uwagę w jego filozofowaniu zasługuje monograficzne opracowanie zjawiska ateizmu. Ukazuje je w całym jego historyczno-kulturowym kontekście. Wyróżnia i opisuje różne formy ateizmu, poszerzając w ten sposób ustalenia E. Gilsona. Interesuje go również związek różnych postaw ateistycznych ze współczesnym liberalizmem, a także wpływ ateizmu na nowoczesne myślenie o sztuce. Uzasadnia, że obecne zawirowania filozoficzno-kulturowe wynikają z zaniku myślenia metafizycznego i porzucenia klasycznej koncepcji bytu. Jan Sochoń wykorzystał wnioski z analiz zjawiska ateizmu do interpretacji tzw. ponowoczesnego powrotu do religii. Ukazał interesujące propozycje metodologiczne "czytania" tego, co piszą współcześni filozofowie, nazywani postmodernistami i dowiódł, że właściwą propozycją nazewniczą jest raczej termin filozofowie ponowoczesności. Wykazał, że ci filozofowie nie tylko potwierdzają zarzuty wobec religii "mistrzów podejrzeń", ale też pozytywnie odnoszą się do Boga i religii, choć traktują Boga i religię niekonfesyjnie. Analizując ich wypowiedzi o religii określił pole możliwego porozumienia. Wyznacza je - jego zdaniem - koncepcja Boga współcierpiącego i rozpoznanie Boga, który już w samym objawieniu ujawnia się jako dar.

Wiele miejsca w refleksji filozoficznej poświęconej Bogu i religii zajmuje kwestia języka, a dokładniej mówiąc, wyrażania w słowie doświadczenia religijnego, które domaga się rozświetlenia niewyrażalnego. Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń opisuje rozwiązania starożytnych filozofów, przywołujących język mityczny; pokazuje związane z kategorią logosu podejście i zwraca uwagę na doniosłe znaczenie rozwiązań Tomasza z Akwinu, który zachowując wartość wyrażeń metaforycznych, zwracał uwagę na konieczność zastosowania języka analogicznego. Wprawdzie nie ukazuje analogicznych schematów, ale doprowadza do zetknięcia się z analogią poznania rzeczywistości w analizowanych przez siebie tekstach, będących zapisem przeżyć religijnych. Wychodzi niekiedy poza ramy ścisłych badań filozoficznych, uwzględniając wypowiedzi ludzi religii i ludzi sztuki. Chce w ten sposób rozważać właśnie z filozoficznego punktu widzenia ludzki język, wyrażający i komunikujący przeżycia ludzkie - w tym też religijne - dotyczące Boga.

Zupełnie niezwykłą jest już sama umiejętność Jana Sochonia nazywania tak trudnej problematyki filozoficznej. W sytuacji współczesnej niezdolności do rozmowy i tendencji dekonstrukcjonistycznych propozycja filozofowania z zastosowaniem analogii i transparentnego języka, wrażliwa na zdobycze europejskiej tradycji filozoficznej i jej współczesne kontynuacje, wydaje się czymś szczególnie cennym. Większość książek ks. prof. dra. hab. Jana Sochonia zyskiwała uznanie w środowisku naukowym i literackim. Pojawiło się bardzo wiele omówień i recenzji jego prac w pismach zarówno typowo filozoficznych (na przykład "Edukacja Filozoficzna", " Kwartalnik Filozoficzny", "Człowiek w Kulturze", Roczniki Filozoficzne", "Warszawskie Studia Teologiczne", "Łódzkie Studia Teologiczne", "Christianitas"), jak też w periodykach społeczno-kulturalnych ("Twórczość", "Kwartalnik Artystyczny", "Topos", "Akcent", "Tytuł", "Więź", "Przegląd Powszechny"). Niektóre z książek - zwłaszcza "Spór o rozumienie świata", "Bóg i język, "Ateizm" - wywoływały ogólnopolską dyskusję i były wielokrotnie cytowanie w pracach polskich autorów (ostatnio Jan Woleński wywołał na łamach "Tygodnika Powszechnego" (z 13 marca 2005 r.) szeroką dyskusję o ateizmie, biorąc za punkt wyjścia książkę "Ateizm" i poddając ją krytyce z pozycji analitycznych i ateistycznych). Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń otrzymał też wiele nagród naukowych (między innymi Nagrodę Feniksa i Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego).

Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń jest uznanym i cenionym nauczycielem akademickim, popularyzatorem myśli filozoficznej, stałym uczestnikiem sympozjów i konferencji organizowanych przez polskie środowiska uniwersyteckie i literackie, łącząc w ten sposób teoretyczny i dydaktyczno-praktyczny wymiar swej refleksji naukowej. Wygłaszane przez niego wykłady wprowadzające w tajniki filozofii, wykłady kursoryczne ze współczesnych teorii bytu i wykłady monograficzne cieszą się wśród studentów (także innych warszawskich uczelni) zauważalną popularnością. Seminarium z Filozofii Boga i Religii, które prowadzi przyniosło, jak dotąd, dwadzieścia prac magisterskich oraz trzy obronione rozprawy doktorskie (następne czekają na wyznaczenie terminu obrony).

Jako kierownik Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii i kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii współuczestniczy w życiu naukowym UKSW, a w ramach własnej katedry inicjuje coroczne sesje naukowe, panele i konserwatoria. Przy współudziale studentów i swoich doktorantów urządza Warszawskie Dni Filozofii. Jednym z ich owoców jest seria "Filozofia i Religia", której jest redaktorem naczelnym. Pełni też funkcję redaktora naczelnego rocznika filozoficznego "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka" (ostatni tom ukazał się w 2005 roku we współpracy z Instytutem Hermeneutycznym w Toronto); jest też członkiem komitetu redakcyjnego półrocznika "Studia Philosophiae Christianae"; systematycznie współpracuje z wieloma czasopismami, m. in. z "Nowymi Książkami", "Recogito" (Paryż, pismo internetowe), "Kwartalnikiem Filozoficznym", "Człowiekiem w Kulturze", "Toposem"; "Migotaniami, przejaśnieniami" (tu jest członkiem redakcji), także Polskim Radiem (tu audycje autorskie poświęcone filozofii, teologii i literaturze) i Telewizją Polską. Należy również do autorów, którzy biorą udział w opracowywaniu haseł problemowych do "Powszechnej Encyklopedii Filozofii", wydawanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Publikacje

Książki

 • Wizja ateizmu Etienne Gilsona, Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików "MAG", 1993
 • U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1995
 • Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1998
 • Bóg i język, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000

 • Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002

 • Ateizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003 (poprawiona i bardzo rozbudowana wersja pracy Wizja ateizmu Etienne Gilsona z 1993 r.)

 • Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003

 • Ponowoczesne losy religii, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2004

 • O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005

 • Dziennik z życia, Poznań: Pallottinum, 2005

Artykuły i recenzje

 • Filozofia słowa w nowej poezji, w: Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, 331-353
 • Poezja konkretu metafizycznego, w: W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984, 52-69
 • Czas kapłaństwa, w: T. Pulcyn, Za pięć dwunasta, Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990, 23-36
 • Mówić o Bogu, milczeć o Bogu, przeczyć Bogu. (Kilka niecierpliwych uwag), w: Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu, Warszawa: Wydawnictwa ATK, 1993, 217-231
 • W anielskim cieniu. (Poetów spotkania z Aniołami), w: W anielskim cieniu. Poetów spotkania z Aniołami, Warszawa: Michalineum, 1994, 4-12
 • Geografia zbawienia. (Kilka uwag o eseistyce i poezji księdza Janusza Pasierba), w: Ksiądz Janusz St. Pasierb, kapłan, poeta, człowiek nauki, Pelplin: Bernardinum, 1995, 18-23
 • Prymas mojego serca, w: Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o ks. Januszu St. Pasierbie, Pelplin: Bernardinum 1995, 176-182
 • Tańczyć w niebie i śpiewać, w: Anioł w sztuce, Warszawa: Michalineum 1995, 9-14
 • Wobec nadmiaru tajemnicy, w: Czytając "Przekroczyć próg nadziei", Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995, 222-232
 • Kres człowieka czy troska o człowieka, w: W trosce o kulturę, Warszawa: Wydawnictwo "Civitas Christiana" , 1996, 329-346
 • Mass media w czasach szczególnej odpowiedzialności, w: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej Olsztyn: Lux Mundi, 1996, 150-167
 • Decyzje miłości, w: Piotr M. Marks Drżąca dłoń na powitanie Boga, Pelplin: Bernardinum, 1997, 7-9
 • Dotykam, chłonę, jestem, w: ks. J. Szymik Dotyk źrenicy, Lublin: Norbertinum, 1997, 7-18
 • Echa Golgoty, w: Echa Golgoty. Medytacje, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra", 1997, 43-49
 • Krzyże miłości, w: Echa Golgoty. Medytacje, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra", 1997, 5-13
 • Umierać, pisać, żyć, w: Roman Czepe, Vincent - mój brat, Białystok: Oficyna Wydawnicza "Mazd", 1997, 89-92
 • Od bólu do szczęścia i odwrotnie, w: Urszula Michalak, Dmuchawce szczęścia, narośla smutku, Lublin: Norbertinum, 1998, 5-7

 • Chodzi o myślenie, "Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych" 1978, nr 3, 136-139
 • Reportaż jest pytaniem, "Kontrasty" 1978, nr 12, 36-38
 • Symbol i symbolizm, "Tygodnik Kulturalny" 1978, nr 1
 • Tradycja jako pomoc, "Nowy Wyraz" 1978, nr 11, 86-95
 • Poezja i zaangażowanie, "Nowy Wyraz" 1979, nr 11, 85-89
 • Filozofia słowa w najmłodszej poezji, "Nowy Wyraz" 1980, nr 4, 69-81
 • O pocieszeniu, jakie daje poezja, "Poezja" 1980, nr 12, 18-30
 • Krytyk, polityka i to, co święte, "Kontrasty" 1981, nr 3, 26-29
 • Mój Gadamer, "Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych" 1981, nr 4, 23-31
 • Niezdolność mowy, niezdolność serca, "Akcent" 1981, nr 1, 54-59
 • Muzyka Leśmiana, "Akcent" 1982, nr 1, 8-16
 • Poezja wiary, "Akcent" 1982, nr 4, 37-52
 • Baczyński - wolność na miarę śmierci, "Akcent" 1984, nr 3, 93-96
 • Leczyć ból konkretnych ludzi. Uwagi o filozofii Józefa Tischnera, "Przegląd Katolicki" 1984, nr 6, 3
 • Literatury wymiar religijny, "Przegląd Powszechny" 1984, nr 10, 132-136
 • Poezji troskliwa pokora, "Przegląd Powszechny" 1984, nr 2, 181-193
 • Tolerancja czyli równość filozofii, "Przegląd Powszechny" 1985, nr 10, 39-45
 • Jaskinia i gra, "Integracje" 1988, nr 22, 13-17
 • U drzwi Godot, "Polska Młodzież" 1988, nr 1-2, 40-50
 • Szczerość i maska, "Autograf" 1989, nr 4, 49-53
 • W rezerwacie pseudonauki (wspólnie z M. Wojciechowskim), "Przegląd Katolicki" 1989, nr 28, 2, 7
 • Gilson i Lubac - dzieje przyjaźni, dzieje tomizmu, "Przegląd Powszechny" 1990, nr 6, 439-445
 • Simone Weil, młoda skrajna intelektualistka, "Przegląd Powszechny" 1991, nr 11, 320-238
 • Ateizm nie istnieje. (Rozważania o kryzysie i filozofii), "Więź" 1992, nr 5, 31-35
 • Etienne Gilsona wizja ateizmu. (Próba uogólnień), "Człowiek w Kulturze" 1992, nr 1, 129-137
 • Europa w kryzysie tradycji. (Kilka nieco upraszczających uogólnień), "Nowe Książki" 1992, nr 9, 10-11
 • Nieobecny jest. (O poezji księdza Jana Twardowskiego), "Arka" 1992, nr 41, 100-104
 • Pokora i cierpienie Boga. O teologii François Varillona, "Więź" 1992, nr 11, 88-98
 • Symbol, symbolizm, symbolizacja, "Powściągliwość i Praca" 1992, nr 9, 14
 • Tajemnica i niepokój. (O religijności sztuki poetyckiej), "Więź" 1992, nr 7, 90-98
 • Biblijny portret niewierzącego, "W drodze" 1993, nr 11, 3-9
 • Czy istnieje współczesny poganizm?, "Chrześcijanin na Świecie" 1993, nr 3, 132-137
 • Warto być ateistą? Rozważania filozofów, "Chrześcijanin w Świecie" 1993, nr 1, 17-25
 • Bóg filozofów i Bóg wiary, "Człowiek w Kulturze" 1994, nr 2, 113-121
 • Pokonać śmierć, "Kwartalnik Filmowy" 1993/1994, nr 4, 83-87
 • Aniołowie i odwaga filozofii chrześcijańskiej, "Słowo" 1995, nr 45
 • Ateizm, obojętność, nieufność, "Więź" 1995, nr 2, 126-131
 • Filozofia medytująca i chrześcijański realizm, "Słowo" 1995, nr 2, 6-7
 • Hermeneutyka - wstępne rozpoznanie", "Warszawskie Studia Teologiczne" 1995, VIII, 219-232
 • Kościół, czyli cultura animi, "Zeszyty Karmelitańskie" 1995, nr 2, 49-56
 • La fin. J. Derridy rozważania o bez-celowości, "Człowiek w Kulturze" 1995, nr 6-, 117-130
 • Przekonanie - Bóg - moralność (wybrane głosy z historii filozofii), "Człowiek w Kulturze" 1995, nr 4/5, 121-139
 • Kres człowieka czy troska o człowieka?, "Społeczeństwo Otwarte" 1996, nr 9, 15-22
 • Monistyczna wizja rzeczywistości. Uwagi wstępne, "Warszawskie Studia Teologiczne" 1996, IX, 219-250
 • Parmenides a współczesne trudności filozoficzne, "Społeczeństwo Otwarte" 1996, nr 3, 17-23; nr 4, 19-24
 • Poeta klasyczny żyje! Próba manifestu, "Ethos" 1996, nr 35-36, 238-247
 • Platona ogląd bytu - idei, "Warszawskie Studia Teologiczne" 1997, X, 329-350
 • Wierzę, ufam - czy to wystarczy? w: Fides et Ratio. Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca, Wrocław 1999, 207 - 216

 • Poetycka teologia ks. Janusz Stanisława Pasierba. Uwagi wstępne, w: Kultura i Religia u progu III Tysiąclecia, Katowice 2000, 217-230

 • Grecja, filozofia i my, w: Wierność rzeczywistości. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, 619-636

 • Filozofia jako mądrość kierująca ludzkim życiem. (Wyznania żarliwego filozofa) , w: "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka", 2001, t. I, 217-235

 • Msza i komunia - tak wiele i tak mało. Religijne powroty Józefa Czapskiego, w: od Brzozowskiego do Kołakowskiego . Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. Piotr Nowaczyński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, 135-170

 • Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek Rozmowa z ks. prof. Janem Sochoniem, w: Pan Bóg nie robi błędów. Rozmowy przeprowadzone przez red. Wiesławę Lewandowską, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2001, 127-165

 • Poetycka orkiestra symfoniczna, w: ks. Jerzy Szymik Z każdą sekundą jestem bliżej domu, Kraków: Wydawnictwo "M" 2001, 5-19

 • Poezję mierzy się niepokojem, w: Bożena Ewa Krótka, Kiedy otwieram oczy, Białystok, 2001, 59-61

 • "Wróć, ty mój nieznany boże" Fryderyka Nietzschego religijne tęsknoty, w: Czynić sprawiedliwość w miłości, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, 165-176

 • Sztuka życia i sonetu, w: Janusz Jerzy Oborski, Obłoki czasu, Warszawa: Wydawnictwo Interlibro 2001, 5-8

 • Kategoria "życie" w pismach św. Franciszka z Asyżu i Fryderyka Nietzschego, w: Etyka środowiskowa wyzwoleniem XXI wieku. Red. J. W. Czartoszewski, Warszawa 2002, 45-58

 • Początek duszy. Propozycje klasycznej antropologii, w: "Dusza. Punkt po Punkcie", Gdańsk 2002, 42-51

 • Wstęp, w: Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Poznań 2002, 5-22

 • Wyobraźnia w filozofii (Zagrożenia i nadzieje), w: Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, pod red. Ewy Podrez i Antoniego Czyża, Warszawa 2002, 11-29

 • Europejska wieża Babel? O tożsamości kultury polskiej, w: Osoba, rodzina, naród - a zasada pomocniczości. III Sympozjum Tarnogórskie, red. S. Kowolik, Tarnowskie Góry 2002, 5-20

 • Doświadczenie konfrontacji z ateizmem i agnostycyzmem, w: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku, Lublin 2003, 70-77

 • Ekspresja i manifestacja twórcy a piękno, w: Błąd antropologiczny. Redakcja naukowa A. Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Lublin 2003, 311-322

 • Natura-kultura-widzenie. Jana Pawła II poszukiwanie Początku, w: Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II. Red. ks. A. Wierzbicki, Lublin 2003, 170-179

 • Teologiczne rozumienie grzechu, w: Grzech. Punkt po Punkcie, Gdańsk 2003, 16-23

 • Żyjemy w kulturze pytań. Rozmowa z ks. Janem Sochoniem, w: Izabela Górnicka-Zdziech, Rozmowy pod niebem, Kraków 2003, 277-300

 • Paul Ricoeur's Critique of Theodical Thinking, w: Between Suspition and Sympathy: Paul Ricoeur's Unstable Equilibrium, ed. A. Wierciński, The Hermeneutic Press, Toronto 2003, 226-233

 • Kapłan-poeta. Czy interpretacja poezji ks. Janusza St. Pasierba domaga się wiedzy o jego kapłaństwie?, w: Ksiądz Janusz St. Pasierb. Kapłan, poeta, humanista. Materiały z sesji zorganizowanej w 10. rocznicę śmierci, Pelplin 13.XII.2003, Pelplin 2004, 33-48

 • Świętego Franciszka z Asyżu "filozofia życia" i jej nowoczesne dekonstrukcje, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Red. naukowa Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego 2004, 291-308

 • Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Bajawander, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Towarzystow Naukowe KUL, Lublin 2004, 613-621

 • Przedmowa, w: Janusz Kotański, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Wydawnictwo Test, Warszawa 2004, s. 5-8

 • Arché - hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1., Lublin 2000, kol. 307-310

 • Deleuze Gilles - hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2., Lublin 2001, kol. 468-471

 • Derrida Jacques - hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2., Lublin 2001, kol. 490-494

 • Gilson Etienne - hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3., Lublin 2002, kol. 785-791

 • Hessen Johannes - hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4., Lublin 2003, kol. 410-413

 • Jakubowicz Maksymilian - w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5., Lublin 2004, kol. 187-189

 • Jourdain Charles Marie Gabriel Bréchillet - w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5., Lublin 2004, kol. 384-385

 • Objawienie - fotograficzna migawka. Kilka ponowoczesnych intuicji, w: Objawienie, red. ks. P. Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, 145-158

 • Transcendentalia a egzystencjały - filozoficzny protokół rozbieżności, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, T. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, 157-170

 • Religia bez istoty, w: Pluralizm religijny: moda czy konieczność?, red. M. Bała, Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin 2005, 65-74

 • Maine de Biran - w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6., Lublin 2005 , kol. 717-719

 • Loisy Alfred Firmin - w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6., Lublin 2005, kol. 503-505

 • Jean-François Lyotard - w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6., Lublin 2005, kol. 602-605

 • God - the Absolute and the Person, w : "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka" red. J. Sochoń i A. Wierciński, Warszawa 2005, 73-82

 • Husserl's 'God, w: Andrzej Wierciński, ed., Between Description and Interpretation: The Hermeneutic Turn in Phenomenology, Toronto: The Hermeneutic Press, 2005, s. 259-264

 • Prawda - hasło w: Nowa Encyklopedia PWN , Warszawa 2005

 • Polityczna rozterka filozofii, w: Jacek Grzybowski: Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, Kęty 2006, Wydawnictwo Antyk, 5-11

 • Kochać Boga - próba teorii filozoficznej, w: Afektywne poznanie Boga, red. Piotr Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 67-78

 • Madinier Gabriel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, K-M, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, kol.667-669

 • Lacordaire Jean-Babtiste-Henri, Tamże, kol. 196-200

 • Przedmowa, w: ks. Jarosław Babiński, Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnień, Pelplin 2005, 7-10

 • Kościół wobec ateizmu (kilka uogólnień), "Warszawskie Studia Teologiczne" 1999, XII, 197-204
 • Lepiej jest milczeć i być niż gadać i nie istnieć (Filozoficzno-medytacyjne uwagi o milczeniu.), "Roczniki Filozoficzne" 1999, XLVII z. 2 , 245-259
 • Zespolić kapłaństwo ze sztuką. (O "poetyckiej teologii" ks. A. Wierzbickiego), "Kwartalnik Artystyczny" 1999, nr 3, 142-146
 • Bóg Poety , "Ethos" 2000, nr 52, 111-125
 • Europejska wieża Babel? O tożsamości kultury polskiej, "Studia Philpsophiae Christianae", UKSW, 2000 nr 2, 221-241(rozbudowana i poprawiona wersja artykułu zamieszczonego w Osoba, rodzina, naród - a zasada pomocniczości, Tarnowskie Góry 2002)
 • Widzenie, imię, twarz. Wyznania historyka filozofii, "Twarz. Punkt po Punkcie" 2000, 39-51
 • Rozmawiać z nie-wierzącym, ateistą, wyznawcą innych religii, "Warszawskie Studia Teologiczne" 2001/XIV, 207-215
 • Wolność w liberalizmie - dawniej i dziś, "Studia Philosophiae Christianae UKSW" 2003, nr 2, 257-272
 • Rozbicie bezpiecznej szyby...Na marginesie "Pasji" Mela Gibsona, "Ethos" 2004, nr 65-66, 404-412
 • Powrót do religii ponowoczesnych filozofów, "Studia Philosophiae Christianae", UKSW 2004 nr 2, 241-25
 • Tomasz a Kempis - nasz współczesny, "Christianitas" 2004 nr 19-20, 331-345 (przedruk z: Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Poznań 2002)
 • Paul Ricoeur i myślenie teodycealne, "Kwartalnik Filozoficzny" 2005, t. XXXIII, z. 2, 37-50
 • Śmiech Sary. Filozofia śmiechu w biblijnej perspektywie, "Punkt po punkcie" Gdańsk 2006, 23-31
 • Solidarność księdza Jerzego Popiełuszki, "Warszawskie Studia Teologiczne" 2006 nr XIX, 289-302

Publikacje redagowane

 • Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej. Wybór, przedmowa i opracowanie, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1986
 • Janusz St. Pasierb, Wiersze wybrane. Wybór i opracowanie, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1988
 • Szaropolskie srebro. Wiersze księży. Wybór, opracowanie i posłowie, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1992
 • Ks. Jerzy Popiełuszko, Kazania 1982-1984. Wstęp i opracowanie, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1992 (4 wydania)
 • Ks. Janusz Pasierb, Po walce z aniołem. Posłowie i wybór, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1996

Tłumaczenia

 • Andre Frossard, Bronię Papieża, tłum. z francuskiego (wspólnie z ks. J. Naumowiczem), Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra", 1995

 • Etienne Gilson ,Laicyzm i wolnomyślicielstwo, tłum. z francuskiego "Więź" 1991, nr 7-8, 76-80

 • Etienne Gilson, Francja i pogaństwo, tłum. z francuskiego i oprac., "Więź" 1992, nr 5, 36-41

 • Etienne Gilson, Bóg nie umiera, tłum. z francuskiego i oprac., "Chrześcijanin w Świecie" 1993, nr 1, 26-29

 • Etienne Gilson, Laickość i laicyzm, tłum. z francuskiego i posłowie., "Człowiek w Kulturze" 1994, nr 3, 161-168

 • Etienne Gilson, Jahwe i gramatycy, tłum. z francuskiego i oprac., "Społeczeństwo Otwarte" 1995, nr 12, dod. I-VIII

 • Etienne Gilson, W towarzystwie ojca H. de Lubaca: wiara szukająca zrozumienia, tłum. z francuskiego i oprac., "Człowiek w Kulturze", 1995, nr 6/7, 395-401

 • Tomasz z Akwinu, Czy stwarzanie należy do powinności którejś z Osób Boskich?, tłum. z łac., (w) Marie-Anne Vannier, Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, 161-163
 • Tomasz z Akwinu, Kształtowanie się pojęcia osoby, tłum. z łac., (w) Marie-Anne Vannier, Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, 117-118
 • Tomasz z Akwinu, Są tylko Trzy Osoby w Bogu, tłum. z łac., (w) Marie-Anne Vannier, Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, 118-120

Dzieła poetyckie

 • Wiersze, Białystok: Klub Związku Literatów Polskich, 1979
 • Wita mnie lęk..., Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1986
 • Paryż i inne wiersze, Kraków: Wydawnictwo "Miniatura", 1989
 • Nie dzieje się nic szalonego, Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990
 • Uroczyście przemija postać świata, Kraków: Wydawnictwo "Miniatura", 1990
 • Nagość wielokrotna. 50 krótkich wierszy, Kraków: Wydawnictwo "Miniatura", 1991
 • Brzęk dzwonków. Wybór wierszy, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993
 • Jasność. Wiersze, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1994
 • Modlitwa z muzyką, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra", 1996
 • Wszystkie zmysły miłości, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1997
 • Czarna flaga. Wiersze wybrane i nowe, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2001

 • Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997-2000, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001

 • Gorycz, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2003

 • W miłości zdarza się wszystko. Wiersze z lat 2001 - 2004, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2004

 • Bagaż podręczny, Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2005

 • Rozczesuję twoje włosy, matko, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2005