dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW

Instytut Filozofii

Sekcja Filozofii Przyrody
Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych

 

stanowisko:

profesor UKSW

 

E-mail:  gbugajak@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

_______________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1985–1992: Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie
   
 • 1993–1996: Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, specjalność: filozofia przyrody
   
 • 1997–2002: Studia w zakresie fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Magisterium

 • 1992 - magister teologii, Wydział Teologiczny ATK w Warszawie, na podstawie pracy Przyczynowość w mechanice kwantowej w ujęciu Davida Bohma (promotor: ks. dr hab. Bogdan Bakies)
Doktorat
 • 1999 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, na podstawie pracy Epistemologiczny status koncepcji Wielkiego Wybuchu i jej filozoficzne implikacje (promotor: dr hab. prof. ATK Anna Latawiec; recenzenci: ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. Michał Tempczyk)

Habilitacja

 • 2013 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, na podstawie cyklu publikacji pt. Węzłowe zagadnienia filozofii przyrody i rola tej dyscypliny w kształtowaniu relacji nauka – teologia i innego dorobku naukowego

 

KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • 1995-1996: asystent–stażysta w Katedrze Metodologii Nauk Systemowo–Informacyjnych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • 1996-1999: asystent w tejże katedrze
 • od 1999: adiunkt w tejże katedrze
 • od 1999: wykładowca filozofii przyrody w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
 • 1999-2006: wykladowca w punkcie konsultacyjnym UKSW w Łodzi
 • 1999-2003: wykładowca filozofii przyrody w Instytucie Teologicznym w Łodzi
 • 2005-2007: wykładowca filozofii przyrody w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Łodzi–Łagiewnikach
 • 2006-2010: adiunkt w Międzyuczelnianej Katedrze Nauk Humanistycznych  (Zakład Etyki i Filozofii Medycyny, od 2008: Zakład Filozofii) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2006-2007: wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Łodzi

Pełnione funkcje

 • 1996-2008: członek senackich komisji (ATK, UKSW – w kolejnych kadencjach) ds. informatyzacji
 • 2000-2003: członek Komisji Koordynacyjnej Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego (UPI) – pełnomocnik Rektora UKSW
 • 2001-2007: pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w UKSW
 • 2002-2003: członek Rady Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji (UCI) – przedstawiciel UKSW
 • 2003-2007: członek Komisji UCI ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – przedstawiciel  UKSW

Członkostwo w organizacjach

 • od 1996: członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • od 1997: członek European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT)
 • od 2006: wybrany członek Zarządu ESSSAT
 • od 2007: Członek Słowackiego Towarzystwa Filozoficznego
 • od 2010: wybrany członek Zarządu ESSSAT (II kadencja)

Członkostwo w redakcjach czasopism

 • od 1997: Sekretarz Redakcji Studia Philosophiae Christianae
 • od 2006: członek Advisory Board serii wydawniczej Studies in Science and Theology (SSTh)
 • od 2006: członek Advisory Board serii wydawniczej Issues in Science and Theology (IST)

Nagrody i odznaczenia

 • 1998, ATK: nagroda rektorska za pracę organizacyjną
 • 2001, UKSW: nagroda rektorska za pracę organizacyjną
 • 2004, UKSW: nagroda rektorska za pracę organizacyjną
 • 2006, MEN: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2009, Prezydent RP: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Granty

 • 2002–2003: grant przyznany przez Center for Science and Theology, Berkeley; projekt: The Science and Religion Conversation In Central and Eastern Europe: Historical Parameters, Current Work, and Future Directions (współpracownicy: R. Ressler – USA, P. Pavlovic – Belgia)
 • 2005–2006: grant przyznany przez Elon University (USA) i Universitet Interdisciplinaire de Paris (Francja) w ramach programu Global Perspectives on Science and Spirituality (GPSS); projekt: Current controversies about human origins: Between anthropology and the Bible (współpracownik: J. Tomczyk)
 • 2011: grant przyznany przez The International Society for Science and Religion; ISSR Library Project – 224 woluminy do wykorzystania przez Bibliotekę UKSW

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • filozofia kosmologii
 • teistyczny ewolucjonizm
 • kategoria przypadku
 • kategoria natury: byty naturalne, wyjaśnienia naturalistyczne, natura człowieka
 • zagadnienie relacji między naukami przyrodniczymi a teologią

Publikacje

Książki

 • Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 416 (z J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński) 
 • Między ewolucją a stworzeniem. Materiały dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2010, ss. 205 (z J. Tomczykiem)

Współredakcja

 • (współred. z A. Latawiec) Między filozofią przyrody a ekofilozofią, Warszawa 1999
 • (współred. z A. Latawiec i K. Kloskowskim) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 2, Warszawa 2000
 • (współred. z A. Latawiec) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 3, Warszawa 2001
 • (współred. z A. Latawiec) Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka - w XX rocznicę śmierci, Warszawa 2004
 • (współred. z A. Latawiec) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 4, Warszawa 2005
 • (współred. z A. Latawiec) W poszukiwaniu istoty życia, Warszawa 2005
 • (współred. z A. Latawiec) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 5-6, UKSW, Warszawa 2005
 • (współred. z J. Tomczykiem) Kontrowersje wokół początków człowieka. Między Biblią i antropologią, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007
 • (współred. z A. Latawiec) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 7, UKSW, Warszawa 2008
 • (współred. z J. Tomczykiem) W poszukiwaniu swoistości człowieka, UKSW, Warszawa 2008
 • (współred. z J. Tomczykiem) Swoistość człowieka? Język, UKSW, Warszawa 2008
 • (współred. z J. Tomczykiem) Swoistość człowieka? Rozumność, UKSW, Warszawa 2009.

Artykuły

 • Wokół problemu przyczyny Wielkiego Wybuchu, Studia Philosophiae Christianae 31(1995)2, 167–183
 • Początek świata w nauce i religii. W poszukiwaniu możliwości syntezy, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)2, 135–147
 • Naukowy obraz świata - mit czy wyzwanie?, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Warszawa 1998, 38–51
 • Model Wielkiego Wybuchu. Wybrane aspekty metodologiczne i symulacyjne, w: Symulacja Systemów Gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka '98, red. W. Misiąg, Warszawa 1998, 73–86
 • The Beginning of the World in Science and Religion. A Possibility of Synthesis?, w: Studies in Science and Theology, vol. 5(1997): The Interplay Between Scientific and Theological Worldwiews, part I, ed. N. H. Gregersen, U. Görman, Ch. Wassermann, Geneva 1999, 33–42
 • Non-scientific Sources of the Big Bang Model and its Interpretations, Studies in Science and Theology, vol. 7(1999–2000), ed. N. H. Gregersen, U. Görman, W. B. Drees, Aarhus 2000, 151–159
 • Próżnia - pustka - nicość. Czy wszechświat jest fluktuacją próżni?, w: Człowiek i pustka, red. Z. Hull, W. Tulibacki, Olsztyn 2000, 92–100
 • (współaut. z A. Latawiec) Nauka, filozofia i religia a obraz świata, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu swiata 2, red. A. Latawiec, K. Kloskowski, G. Bugajak, Warszawa 2000, 192–211
 • Nauka i religia – spotkanie na Początku?, Advances in Clinical and Experimental Medicine 10(2001)2, suppl. 1, 31–34
 • Scientific progress – fear or hope, in: Hopefully Yours: Interdisciplianry Essays on Hope from Scientific and Religious Perspectives, ed. K. Pandikattu, Jnanam, Pune 2002
 • Theology and Genetic Engineering:  New incarnation of the old conflict?, in: Studies in Science and Theology, vol. 9 (2003–2004), ed. Ulf Görman, Willem B. Drees, Hubert Meisinger, Lund 2004, 127–143
 • O postulowanej ontologii teorii naukowych, Studia Philosophiae Christianae 40(2004)2, 315–322
 • Epistemologiczny status koncepcji Wielkiego Wybuchu i jej filozoficzne implikacje, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 17, red. A. Lemańska, M. Lubański, Warszawa 2004, 15–112
 • Lęk przed nauką. Czy postęp naukowy może być niebezpieczny?, w: Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań. Monografia nr 1, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski, Siedlce 2005, 34–40
 • (z J. Tomczykiem) Global Perspectives on Science and Spirituality. Report from the Paris Workshop, 14th-20th July, Studia Ecologiae et Bioethicae 3(2005), 514-516
 • O luksusie filozofowania, Roczniki Filozoficzne 54(2006)1,342–345
 • (z J. Tomczykiem) Wokół ewolucji i kreacji - wstępna analiza ankiet nauczycieli i studentów, Studia Ecologiae et Bioethicae 4(2006), 181–199
 • (z J. Tomczykiem) Kontrowersje wokół powstania człowieka – wstępna analiza ankiet studentów, Studia Ecologiae et Bioethicae 5(2007), 43-59
 • „Rozum a wiara”. Problem separacji dyscyplin, Studia Philosophiae Christianae 43(2007)2, 132–148
 • Rozum a wiara – rola filozofii, w: Igor Hrušowsky. Osobnosť slovenskiej filozofie, red. Z. Plašienková, E. Laliková, Bratislava 2007, 355–361
 • Filozofia przyrody a spór o status poznawczy teorii naukowych: Czy filozof przyrody może być realistą?, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 7, red. G. Bugajak, A. Latawiec, UKSW, Warszawa 2008, 80–89
 • (z J. Tomczykiem) Between Evolution and Creation: A Forgotten Lesson, Omega. Indian Journal of Science and Religion 7(2008)2, 6-21
 • (z J. Tomczykiem) Human Origins: Continuous Evolution Versus Punctual Creation, w: Global Perspectives on Science and Spirituality, red. P. Das, Templeton Press 2009, 143-164
 • (z J. Tomczykiem) On Evolution and Creation. Problem solved? – A Polish example, Zygon. Journal of Religion and Science 44(2009)4, 859–877
 • Phiosophy of Nature, Realism, and Postulated Ontology of Scientific Theories, w: Philosophy of Nature Today, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 59-80
 • Pojęcie przypadku i jego zastosowanie w analizach teorii naukowych, w: Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Wyd. Universitas, Lublin 2010, 235-246
 • Causality and Determinism in Modern Physics, in: Knowledge and Values, ed. Adam Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, 73–94.
 • Fears of Science. Nature and Human Actions, in: Knowledge and Values, ed. Adam Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, 157–170.
 • Problem naturalizmu w dialogu nauki i religii, w: Filozofia przyrody (seria: Dydaktyka filozofii, t. 3), red. S. Janeczek, D. Dąbek, J. Herda, A. Starościc, Lublin 2013, 301-320 [przedruk artykułu z roku 2009, po poprawkach redakcyjnych].

Recenzje

 • J. Gribbin, Schrödinger’s Kittens and the search for reality, London 1995, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)1, 319–324.
 • P. Davies, About Time. Einstein’s Unfinished Revolution, London 1995, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)1, 316–319.
 • R. Dunbar, The Trouble with Science, London 1995, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)2, 293–295.
 • J. Gribbin, In Search of the Big Bang. The Life and Death of the Universe, London 1998, Studia Philosophiae Christianae 35(1999)1, 187–193.
 • R. G. Newton, Thinking about Physics, Princeton UP, Princeton, New Jersey 2000, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)2, 175–180.
 • The evolution of rationality. Essays in honor of J. Wentzel van Huyssteen, ed. F. LeRon Shults, Wyd. W.B. Eerdmans, Grand Rapids MI 2006, Esssat News 17(2007)3, 12–13.

Inne

 • Sprawozdanie z konferencji „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata”, ATK, 16.04.1997 r., Studia Philosophiae Christianae 33(1997)2, 163–166.
 • (współaut. z A. Latawiec) Sprawozdanie z Konferencji nt. „Między filozofią przyrody a ekofilozofią”, zorganizowanej w ATK w dniu 19.11.1997 roku, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)2, 186–190.
 • (współaut. z D. Ługowską) Wstępny projekt gry: „Terapeuta”, w: Symulacja systemów gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka ‘2001, red. E. Malinowska, W. Misiąg, Warszawa 2001, 351–352.
 • (współaut. z J. Tomczykiem) Global Perspectives on Science and Spirituality. Report from the Paris Workshop, 14th-20th July, Studia Ecologiae et Bioethicae 3(2005), 514-516.
 • Cenna lekcja, w: Kapłan – historyk – pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata dra Stanisława Grada z okazji 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy dydaktycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, red. M. Różański, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2011, 34-35.

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • Powstanie świata, Sesja Naukowa Ewolucjonizm czy Kreacjonizm, ASK „Soli Deo”, Politechnika Warszawska, 18–19.05.1996
 • Non-scientific Sources of the Big Bang Model and its Interpretations, Seventh European Conference on Science and Theology, Durham, England, 31.03 – 5.04.1998
 • Model Wielkiego Wybuchu. Wybrane aspekty metodologiczne XV Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, Antałówka 1998, Zakopane, 24–29.09.1998
 • Believing in Science. Some Epistemological Aspects of Cosmology, 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Cracow, Poland, 20–26.08.1999
 • The Universe: Nothingness and Chance?, Eight European Conference on Science and Theology, Lyon, France, 14–19.04.2000
 • Scientific World View – a Myth or a Challenge?, Conference: Language, Thought and Reality: Science, Religion and Philosophy, Calcutta, India, 1–4.08.2000
 • Nauka i religia – spotkanie na Początku?, Konferencja Naukowa Nauka i Religia, Wrocław (Akademia Medyczna, Papieski Fakultet Teologiczny), 9 – 10 listopada 2000
 • (wspólnie z D. Ługowską) Gra symulacyjna „Terapeuta”, XVIII Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, Antałówka 2001, Zakopane, 14–17.09.2001
 • Theology and genetic engineering: new incarnation of the old conflict?, Ninth European Conference on Science and Theology, Njimegen, Holland, 19–24.03.2002
 • Is Philosophy of Nature justified today?, Conference: Filozofia: minulé podoby – súèasné perspektívy, Bratislava, 6–7.02.2003
 • Nauka a teologia na tle „sprawy Galileusza”, sympozjum: Filozofia dla teologów, Lwów 1–3.05.2003
 • Controversy over realism and methods of philosophy of nature, 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Oviedo, Spain, 06–13.08.2003
 • Spór o status poznawczy teorii - czy filozof przyrody może być realistą?, Filozoficzne i Naukowo-Przyrodnicze Elementy Obrazu Świata 7, Warszawa (UKSW), 19.11.2003
 • The Inter–Theory Relations theory and the methodology of science–theology debate, Tenth European Conference on Science and Theology, Barcelona, Spain, 1–6.04.2004
 • Lęk przed nauką. Czy postęp naukowy może być niebezpieczny?, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań, Drohiczyn, 7–9.09.2004
 • Szczepan W. Ślaga (1934–1995) – poglądy filozoficzne (wspólnie z D. Ługowską i A. Latawiec), VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14–18.09.2004
 • Czy filozofia przyrody jest zbędna? O postulowanej ontologii teorii naukowych, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14–18.09.2004
 • O luksusie filozofowania (wystąpienie w dyskusji panelowej Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody?), VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14–18.09.2004
 • Lęk przed nauką (wystąpienie w sesji plenarnej na zaproszenie organizatorów), III Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Trendy Naukowe Młodzieży Akademickiej, Siedlce (Akademia Podlaska), 21–22. 09.2004
 • Czy to co wirtualne istnieje realnie?, Konferencja Człowiek a światy wirtualne, Ustroń (Uniwersytet Śląski), 10–13.05.2005
 • (z J. Tomczykiem) On the origins of man. Problem solved?, Global Perspectives om Science & Spirituality. Paris workshops, Paris, 14–20.07.2005
 • Próby ujęcia przedmiotu filozofii przyrody, Konferencja: Filozofia przyrody, filozofia przyrodoznawstwa, metakosmologia (Konferencja z okazji jubileuszu 70. rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Zygmunta Hajduka), Lublin, KUL, 9–10.11.2005
 • (z J. Tomczykiem) Controversies about humam origins (wystąpienie na zaproszenie organizatorów), posiedzenie Katedry Historii i Filozofii Nauki na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga, 06.01.2006
 • Wiara i wiedza, Akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu (wystąpienie na zaproszenie organizatorów), Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, 28.01.2006
 • Fizyka a wiara (zaproszenie organizatorów: dyskusja nad książką S. Barr, Fizyka współczesna a wiara w Boga), Uniwersytet Warszawski, KIK Warszawa, 21.02.2006
 • (z A. Latawiec) Evolution and chance, Eleventh European Conference on Science and Theology, Iasi, Romania, 5–10.04.2006
 • On the notion of chance, I Conference of Central and Eastern–European GPSS and LSI groups (wyst¹pienie na zaproszenie organizatorów; przewodniczenie sesji), Ruzomberok, Słowacja 20-23.04.2006
 • Continuous evolution versus punctual creation, 6th Metanexus Institute Conference, Philadelphia, USA, 3–6.06.2006
 • Spór o początki człowieka. Między ewolucją a kreacją, konferencja Człowiek w czasie i przestrzeni, UKSW, 13.12.2006
 • (z J. Tomczykiem), Global Perspectives on Science and Spirituality. Paris workshop 2, Paris, 26–30.07.2006
 • Science and religion: Is there a (methodologically) safe way to overcome the ‘independence view, konferencja: Philosophy, science, religion: Complexity of relations and limits of dialogue, Cres, Chorwacja, 24–27.09.2006
 • Evolution, ET, and the Significance of Life in the Universe, Cancun (Meksyk), 11–15.01.2007
 • Rozum a wiara – rola filozofii, konferencja Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie, Bratysława – Smolenice, 2–3.05.2007
 • Human origins: Evolution versus creation. A survey report, 13th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science, Pekin, Chiny, 9–15.08.2007
 • Human Evolution: in search of our anthropic roots, Madrid (Spain), 6–8.09.2007
 • Pojęcie przypadku i jego zastosowanie w analizach teorii naukowych, konferencja Filozofia przyrody współcześnie, UMCS, Lublin, 17–18.04.2008
 • Evolution versus creation, Twelfth European Conference on Science and Theology, Sigtuna, Sweden, 30.04–05.05.2008
 • On the notion of chance and its application in natural sciences, XXII World Congress of Philosophy, Seul, Korea Południowa, 30.07-5.08 2008
 • Problem naruralizmu w dialogu nauki i religii, Konferencja: Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied (wystąpienie na zaproszenie organizatorów), Bratislava, Slovakia, 10-11.10.2008
 • Ewolucja czy stworzenie?, IX Sympozjum Filozoficzne „Filozofia dla teologów”, Lwów, 1.05.2009
 • On the types of observability and a „criterion” of existence, Australasian Association of Philosophy Conference, Melbourne, Australia, 5-10.07.2009
 • Naturalism and the science-and-religion dialogue, Thirteenth European Conference on Science and Theology, Edinburgh, Szkocja, 7–11.04.2010
 • Nauka, wiara, naturalizm (sesja ku czci ks. prof. Józefa Turka w 2. rocznicę śmierci), KUL, Lublin, 4.06.2012
 • Czy rachunek prawdopodobieństwa jest „teorią przypadku”?, Studium przypadku. Wokół myśli Michała Hellera, Kraków, 1-2.12.2012.
   

Konferencje zorganizowane

 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (konferencja cykliczna od 1997 do 2007r.)
 • (z R.Ressler, USA i P. Pavlovič, Belgia) “And the Truth Will Make You Free”: Theology and Science in Conversation in the Changing Contexts of Central and Eastern Europe, Bratislava, 31.01–02.02.2003
 • (z J. Tomczykiem) W poszukiwaniu swoistości człowieka, Warszawa-Jachranka, 11-13.06.2007
 • (z J. Tomczykiem) Swoistość człowieka? Język, Warszawa–Jachranka, 23–25.06.2008
 • (z J. Tomczykiem) Swoistość człowieka? Rozumność, Warszawa-Jachranka, 25-26.06.2009
 • (z A. Latawiec i A. Świeżyńskim) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata (13): Kontrowersje wokół człowieka. Mózg - psychika. Dylematy współczesnej filozofii medycyny, SFP UKSW, Warszawa, 12.05.2010
 • (z D. Kucharskim) Sympozjum poświęcone pamięci Księdza Profesora Szczepana W. Ślagi w 15. rocznicę śmierci, WSD Łódź i UKSW, Łódź, 3.12.2010

Działalność popularyzatorska

Teksty

 • Czy biologia potwierdza ateizm? Z ks. dr. Grzegorzem Bugajakiem, adiunktem w Sekcji Filozofii Przyrody UKSW w Warszawie i Międzyuczelnianej Katedrze Nauk Humanistycznych UM w Łodzi, rozmawia ks. Waldemar Kulbat, Niedziela 50(2007)28 (15 VII 2007), s. VI (dodatek łódzki).
 • Kontrowersje wokół początków człowieka. Z ks. dr. Grzegorzem Bugajakiem, adiunktem w Sekcji Filozofii Przyrody UKSW w Warszawie i Międzyuczelnianej Katedrze Nauk Humanistycznych UM oraz wykładowcą WSD w Łodzi, rozmawia ks. Waldemar Kulbat, Niedziela 50(2007)29 (22 VII 2007), s. VII (dodatek łódzki).
 • Refleksje z antypodów. Z ks. dr. Grzegorzem Bugajakiem, adiunktem sekcji Filozofii Przyrody UKSW w Warszawie, rozmawia ks. Waldemar Kulbat, Niedziela 52(2009)39, s. VI (dodatek łódzki).
 • Nowa fizyka, Posłaniec 139(2010)1, 52–53.
 • W chwili zero, Posłaniec 139(2010)2, 48–49.
 • (z A. Latawiec) Wiara i nauka. Pamięci ks. prof. Szczepana Witolda Ślagi, Niedziela 54(2011)3 (16 I 2011), s. VI–VII (dodatek łódzki).
 • Czy Pan Bóg rzeczywiście stworzył świat?, w: Wierzyć i rozumieć, red. G. Dziewulski, M. Marczak, A. Perzyński, J. Wolski, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, 45–48.
 • Skąd wziął się człowiek?, w: Wierzyć i rozumieć, red. G. Dziewulski, M. Marczak, A. Perzyński, J. Wolski, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, 49–52.
 • Czy ludzie wierzący mogą uznawać teorię ewolucji?, w: Wierzyć i rozumieć, red. G. Dziewulski, M. Marczak, A. Perzyński, J. Wolski, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, 53–56.

Wystąpienia

 • Dlaczego Pan Bóg nie boi się Einsteina?,wystąpienie w PRSU Veritas, Londyn, 18.09.1994
 • Stworzenie i ewolucja. Czy  trzeba wybrać między religią a nauką?, KIK Zgierz, 28.11.2004
 • Przypadek i ewolucja, wystąpienie na spotkaniu Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Warszawa, 23.01.2007
 • Spór o początki człowieka – kreacja a ewolucja, wystąpienie na spotkaniu Duszpasterstwa Pracowników Nauki, Łódź, 22.04.2007
 • Nauka i religia, wystąpienie w: Szkoła Dzieci Światłości, Łódź,  20.06.2007
 • Kościół a ewolucja, wystąpienie, w: Szkoła Dzieci Światłości, Swolszewice,  22.02.2010
 • Stworzenie świata, wykład na spotkaniu Duszpasterstwa Pracowników Nauki, Łódź, 26.02.2013
 • Skąd wziął się człowiek? Stworzenie a ewolucja, wykład na spotkaniu Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, Łódź, 8.04.2013

Programy radiowe i telewizyjne

 • Czas, TVN24, grudzień 2004, powtórki, także w 2005
 • Symulator faktu, TVP1, 2006
 • Sprawa Galileusza, religia.tv, 9.03.2008
 • Lekcja religii, Tok FM, 17.03.2008. Dyskusja wokół nagrody Templetona dla M. Hellera
 • ENIGMA: Spór o ewolucję, wp.tv, listopad 2009
 • Naukowy wieczór z jedynką, (dyskusja nt. nauka-wiara w kontekscie kosmologii), I Program PR, 9 marca 2011
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach